چند مقاله درباره انقلاب ۵۷

فهرست مطالب:

 • ۲۸ سال پس از قیام بهمن و ضرورت قیامی دیگر 

برگرفته از نشریه کار شماره ۴۹۵ – بهمن ۱۳۸۵

 • تجاربی که باید آن‌ها را پاس داشت 
 • انقلاب ۱۳۵۷، انقلابی عموم خلقی و همگانی بود
 • مرگ بر شاه، بعد چه؟
 • مقاله قدرت سیاسی
 • مبارزه ضد امپریالیستی، آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک

برگرفته از نشریه کار شماره ۵۱۹ – بهمن ۱۳۸۶

 • سی‌وپنج سال پس از قیام ۲۲ بهمن 

برگرفته از نشریه کار شماره ۶۶۳ بهمن ۱۳۹۲

 • انقلاب مجدد یک ضرورت است                         
 • انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران یک نمونه از این انقلاب‌های شکست خورده است.

برگرفته از نشریه کار شماره ۶۸۷ – بهمن ۱۳۹۳

 • نقش رژیم سلطنتی در استقرار دولت دینی در ایران 

برگرفته از نشریه کار شماره ۷۶۰ – بهمن ۱۳۹۶

 • درس بزرگ انقلاب ۵۷،نقش مهم اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی 

برگرفته از نشریه کار شماره ۸۵۷ – بهمن ۱۳۹۸

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.