پیش به‌سوی اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه سراسری

کارگران، زحمتکشان و مردم مبارز ایران!

امروز جامعه ما در یک موقعیت  انقلابی  قرارگرفته است. توفان سیاسی بزرگی که به راه افتاده، سرتاسر کشور را دربر گرفته است. زنان کارگر و مبارز ما حول شعار زن ، زندگی،  آزادی ، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و نابود باد جمهوری اسلامی متحد شده‌اند و خواست خود را که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است به‌روشنی و یک‌صدا در بیش از صد شهر کوچک و بزرگ در کف خیابان‌ها فریاد می‌زنند.

 

مردم غیور و مبارز!

رژیم جنایتکار و زن‌ستیز  جمهوری اسلامی که بقایش را  تقویت بیش‌ازپیش ماشین سرکوب، اعمال قهر و خشونت، سانسور و قطع کامل اینترنت  و کشتار و بازداشت  زنان و مردان مبارز می‌بیند، برشدت سرکوب افزوده است. هزاران نفر را بازداشت و روانه زندان نموده و صدها تن دیگر را به قتل رسانده یا مصدوم و مجروح ساخته است تا مردم به پا خاسته را مرعوب کند و به خانه‌ها بازگرداند. مردم زحمتکش و ستم‌کشیده ایران دیگر حاضر نیستند مثل گذشته، زیر ساتور رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به زندگی نکبت باری که این رژیم بر آنان تحمیل نموده ادامه دهند. کارگران و زحمتکشان ایران خواهان تغییرات اساسی و دگرگونی بنیادی نظم حاکم هستند. زنان و جوانان و زحمتکشانی که وارد خیابان شده و دست به قیام زده‌اند، از این ددمنشی‌ها و اقدامات جنایت‌کارانه که بیش از چهل سال ادامه داشته، ترسی به دل راه نمی‌دهند. توپ، تانک مسلسل دیگر اثر ندارد. زنان و جوانان پرشور و مبارز، نه‌فقط از حضور انبوه گزمه‌های حکومتی در خیابان‌ها ترسی ندارند بلکه در بسیاری موارد به آنان یورش برده و مزدوران را فراری داده‌اند. حتی برخی مراکز سرکوب و مذهبی نیز موردحمله پیکارجویان قرارگرفته و به آتش کشیده شده‌اند. اعزام گسترده نیروی سرکوب به خیابان‌ها و میلیتاریزه کردن شهرها، هیچ خللی در اراده جوانان وزنان و زحمتکشان ایجاد نمی‌کند. آزادی خواست مهم توده‌های مردم به پا خاسته است. نان و کار نیز سال‌هاست از خواست‌های مهم و مبرم جوانان و کارگران و زحمتکشان است. مردم ستم‌کشیده و مبارزی که با جسارت به نبردهای خیابانی برخاسته و بیش از ده روزبه پیکار انقلابی ادامه داده‌اند، مصمم‌اند تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی که ارمغانش در گام نخست؛ کار و نان و آزادی ست به مبارزه ادامه دهند.

 

کارگران و زحمتکشان و مردم غیور ایران

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور اعلام می‌کنیم؛ تا نابودی کامل رژیم جمهوری اسلامی  در خیابان‌ها در کنار شما خواهیم ماند زیرا خیابان سنگر و مدرسه سیاسی توده‌هاست. ما همچنین از عموم  کارگران، معلمین و سایر اقشار زحمتکش می‌خواهیم باروی آوری به اعتصاب و یا به هر شکل دیگری که می‌توانند از پیکار توده‌های مردم برای براندازی نظم موجود حمایت کنند. ما از همه آحاد مردم زحمتکش و مبارز خواستاریم  در اتحاد بزرگ توده‌ای و پیکار انقلابی علیه نظم موجود مشارکت نمایند.

 

زنده‌باد پیکار انقلابی در کف خیابان

پیش به‌سوی اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه سراسری

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور

۶ مهر ۱۴۰۱

کار نان  آزادی- حکومت شورایی

POST A COMMENT.