پیروز باد مبارزه زنان علیه تبعیض، نابرابری و ستم جنسی

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت ٨ مارس

زنان زحمتکش و تحت ستم!

٨ مارس (١٨ اسفند) نماد بیداری و پیکار جهانی زنان برای رهائی از قید ستم، تبعیض ونابرابری وکسب برابری کامل اجتماعی و سیاسی با مردان، فرا رسیده است.

٨ مارس، از درون نبردی سر برآورده است که زنان کارگر و سوسیالیست آمریکائی، پیشتاز و پیشاهنگ آن بودند. اعتصاب توده ای زنان کارگر نساجی‌های نیویورک در ٨ مارس ١٨۵۷، در ١٩٠٨ به جنبشی با مطالباتی مختص زنان فراروئید، که ١۵ هزار زن کارگر و سوسیالیست آمریکائی با مطالباتی که در صدر آنها حق رأی برای زنان و برابری با مردان در محیط کار قرار داشت، در خیابان های نیویورک راهپیمائی و تظاهرات کردند. دو سال بعد، در ١٩١٠ که دومین کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست، به ابتکار کلارا زتکین، برجسته ترین مدافع حقوق وبرابری زنان، ٨ مارس را روز جهانی زن اعلام نمود و در پی آن تظاهراتی در کشورهای اروپائی سازمان داده شد، ٨ مارس به روز جهانی زن تبدیل گردید.

در تداوم این مبارزه بین المللی جنبش زنان که از حمایت و پشتیبانی جنبش جهانی کارگری برخوردار بود، سرانجام، دولت های سرمایه داری، یکی، پس از دیگری، برابری حقوق زن ومرد را رسما پذیرفتند. این یک دست آورد مهم زنان در مسیر پیکار برای رهائی کامل است که سرانجام، در سوسیالیسم تحقق خواهد یافت.

در این میان، تنها در برخی از عقب مانده ترین کشورها، در خاور میانه وشمال آفریقا که دولت های مذهبی اسلامی برسر کارند، این برابری صرفا حقوقی نیز هنوز پذیرفته نشده است و رژیم های مرتجع مذهبی، در برابر آن مقاومت می کنند.

ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، در زمره این کشورهاست که در آن حکومت اسلامی به عریان ترین شکل ممکن، مدافع تبعیض، نابرابری جنسی، مردسالاری و اعمال بی رحمانه ترین ستم بر زنان است. تمام وجوه این ستمگری وتبعیض نسبت به زنان را روز مره می توان در تمام جوانب زندگی اجتماعی و سیاسی آشکارا دید. در اینجا، ستمگری نسبت به زنان تا به آنجا بسط یافته که زندگی خصوصی زنان نیز از تعرضات رژیم مذهبی- پلیسی اسلامی مصون نمانده است. فقط این نیست که زن در ایران از نابرابری حقوقی رنج می برد واز بسیاری حقوق اجتماعی و سیاسی محروم است. فقط این نیست که از حاکمیت جامعه مرد سالار رنج می برد، بلکه در کوچه وخیابان نیز با سرکوب، کنترل وتفتیش پلیس حکومت اسلامی روبروست. اکنون دیگر کار به جائی رسیده که جدا سازی بر مبنای جنسیت نیز به سیاست رسمی دولت در تمام جوانب زندگی عمومی و اجتماعی تبدیل شده است.  روشن است که این همه تبعیض، بی حقوقی، نابرابری، ستم و سرکوب، نمی توانست به ویژه از جانب خود زنان، بدون جواب بماند. اعتراض و مبارزه زنان، از همان آغاز موجودیت جمهوری اسلامی در ایران، به طرق مختلف ادامه داشته، وسعت گرفته و اکنون به اشکال علنی ومستقیم ارتقاء یافته است. به ویژه از نیمه اول دهه ٨٠، این مبارزات واعتراضات علنی، در اشکالی سازمان یافته تر، در راهپیمائی ها، تجمعات وتظاهرات گروهائی از زنان، نمود محسوس تری به خود گرفته است. گرچه هنوز دامنه جنبش زنان بسیار محدود است، اما زمینه های عینی برای تبدیل شدن آن به یک جنبش توده ای گسترده و هم زمان، رادیکال وجود دارد.

جمهوری اسلامی که به شدت نگران یک جنبش اعتراضی توده ای گسترده زنان است، تضییقات وفشارهای سیاسی بر فعالین ومدافعین حقوق زنان را شدت بخشیده است. در طول دو سال گذشته دهها تن از فعالین زنان را دستگیر وروانه زندان کرده و با پرونده سازی تلاش نموده است، از طریق مرعوب ساختن و تهدید، آنها را از ادامه مبارزه بازدارد. جمهوری اسلامی، حتا به آن گروه از زنان که دایره فعالیت ومطالبات شان را به چارچوب های حکومت مذهبی، محدود نموده اند، نیز رحم نکرد. جمهوری اسلامی در طول دوران زمامداری دار و دسته های موسوم به اصلاح طلب و در طی همین دو سال گذشته نیز، بار دیگر به همگان نشان داد که به عنوان یک دولت مذهبی اسلامی، دشمن سوگند خورده برابری زنان و مطالبات آنهاست. بازهم نشان داد که پیش شرط تحقق حتا برابری حقوقی زن ومرد، نفی دولت مذهبی و برافتادن آن است. دیگر بر کسی پوشیده نیست که بدون سرنگونی دولت مذهبی محال است که زنان بتوانند حقوق برابر سیاسی واجتماعی با مردان را به دست آورند. پس روشن است که چرا سازمان فدائیان (اقلیت) که در زمره پیگیرترین مدافعین حقوق زنان، مطالبات آنها واساسا رهائی زن از هر گونه ستم است، همواره بر جدائی ناپذیری مبارزه برای برابری حقوق اجتماعی وسیاسی زن و مرد، از مبارزه علیه دولت مذهبی وتلاش برای برانداختن آن، تاکید کرده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) رهائی کامل وهمه جانبه زن را تنها از طریق یک انقلاب اجتماعی ودر یک نظام سوسیالیستی امکان پذیر می داند. چراکه تنها در یک چنین نظامی ست که با اجتماعی شدن کارخصوصی زن در خانه و قرار گرفتن این وظائف، برعهده جامعه، هرگونه مانعی از سر راه مشارکت همه جانبه زنان درتولید اجتماعی  برداشته می شود. هرگونه قید وبندی که زن را در چاردیواری خانه و انجام وظائف کمر شکن خانگی محصور می کند، از میان می رود ورهائی واقعی زن تحقق می یابد.

این که رهایی واقعی وهمه جانبه زن از قید هرگونه ستم، تنها در یک جامعه سوسیالیستی امکان پذیر است، هرگز به معنای نفی مبارزه برای تحقق فوری ترین مطالبات زنان که در صدر آنها، برابری بی قید و شرط حقوق اجتماعی وسیاسی زن و مرد قرار گرفته است، نیست. از این روست که سازمان فدائیان (اقلیت) در بخش برنامه فوری خود، اجرای بدون درنگ موارد زیر راخواستار شده است:

– لغو هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت و برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان.

– برخورداری زنان از حقوق ومزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی.

– زنان باید آزادانه وبا برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند وبه تمام مشاغل ومناصب درهمه سطوح، دسترسی داشته باشند.

– لغو تمام قوانین ومقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک جانبه مرد، تکفل وسرپرستی فرزندان، قوانین ومقررات تبعیض آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن ومرد درمؤسسات و مراکز عمومی وتمام مقررات واقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار.

– ممنوعیت هرگونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار وخشونت علیه زنان در محیط خانواده واعمال مجازات های شدید در مورد نقض آنها.

– لغو حجاب اجباری، ممنوعیت هرگونه فشار واجبار درمورد نوع پوشش زن. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.

– آزادی کامل زن درانتخاب شریک زندگی خود. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون باشد.

– به رسمیت شناخته شدن حق سقط جنین، بدون قید و شرط.

زنان زحمتکش و ستمدیده!

تحقق حتا این فوری ترین مطالبات، نیازمند تشدید مبارزه، برای برانداختن دولت مذهبی ست. رشد واعتلاء به ویژه جنبش های کارگری و دانشجوئی به رغم تشدید اختناق و سرکوب رژیم، این حقیقت را آشکارا نشان داده است که رژیم جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست، با تشدید سرکوب و اختناق، روند رو به رشد واعتلاء جنبش های اجتماعی را سد کند.

مبارزه خود را علیه رژیم تشدید کنید وبابرپائی علنی مراسم بزرگداشت ٨ مارس، روز جهانی زن، تلاش حکومت اسلامی را در مخالفت بابرپائی علنی مراسم این روز بزرگ، خنثا کنید و با شکست رو به رو سازید.

سازمان فدائیان (اقلیت)، ٨ مارس، روز جهانی زن را به تمام زنان ومردانی که برای برانداختن تبعیض وستم جنسی مبارزه می کنند و مدافع برابری و رهائی زن هستند، تبریک می گوید.

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن

نابود باد ستم و تبعیض علیه زنان

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

اسفند ماه ١۳٨۶

کار- نان – آزادی- حکومت شورائی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.