پیروزباد مبارزات متحدانه کارگران پتروشیمی

به دنبال اعتراض هماهنگ و یک‏پارچه‏ی بیش از ۶٠٠٠ تن ازکارگران و کارکنان مجتمع های پتروشیمی زیر مجموعه “شرکت هلدینگ خلیج فارس” و بی توجهی به خواست اعتراض کنندگان، روز دوشنبه ۲۳ آذر نیز بیش از۱۵٠٠ تن ازکارگران و کارکنان مجتمع پتروشیمی بندر امام، اروند،بوعلی سینا، فجر، تند گویان و خوزستان، با ایجاد زنجیره های انسانی و اعتراض ایستاده درمحدوده اطراف محل کارخود، برادامه مبارزه برای تحقق مطالبات خویش پای فشردند. اقدام متحدانه ۶٠٠٠ تن ازکارگران و کارکنان پتروشیمی که از۱۴ آذر و درشکل امتناع از خوردن غذای شرکت، دراعتراض به تغییر وضعیت استخدامی خودآغاز شد و پنج روزادامه یافت، مهم‏ترین پتروشیمی های منطقه ماهشهر و عسلویه را درخود فرو برد و تقریباً سراسر این منطقه رادربرگرفت.

دولت جمهوری اسلامی باواگذاری مجتمع‏های پتروشیمی که پیش ازاین زیرپوشش شرکت ملی نفت ومقررات استخدامی آن بوده اند به بخش خصوصی، این پتروشیمی ها و شرکت های تابعه آن ها را، ازشمول این مقررات خارج ساخته و ازاین طریق، تعرض دیگری راعلیه طبقه کارگرو سطح معیشت کارگران و کارکنان این بخش سازمان داده است. بااین اقدام ضد کارگری، نه فقط بخش مهمی ازپاداش ها، مزایای شغلی و بازنشستگی، تسهیلات ودیعه مسکن و دیگرمزایای آنان قطع می شود، بلکه استفاده از بیمه های درمانی و خدمات بهداشتی ویژه کارکنان و کارگران نفت نیز منتفی می گردد. درحال حاضر نیزبرخی مزایای شغلی کارکنان و کارگران دربسیاری ازاین شرکت ها قطع شده و وضعیت استخدامی آنان در هاله ای ازابهام و ناروشنی فرو رفته است. از این‏رو کارگران و کارکنان مجتمع های پتروشیمی نسبت به تصمیم دولت و تغییر وضعیت استخدامی خود شدیداً معترض‏اند.
این تعرض صرفاً به کارگران وکارکنان واحدهای پتروشیمی منطقه ماهشهر و عسلویه و زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس محدود نمی شود، بلکه کارگران و کارکنان کلیه پتروشیمی ها و شرکت های مرتبط باآن ها را که قبلاً زیر پوشش وزارت نفت بوده اند و به بخش خصوصی واگذار شده اند دربرمی گیرد. ازاینرو خواست کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و عسلویه، خواست کارگران کلیه پتروشیمی های مشابه است ومبارزه واحد ومشترک آن ها را می طلبد.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت کامل از مبارزات متحدانه کارگران وکارکنان پتروشیمی درمنطقه ماهشهر،کارگران سایر پتروشیمی ها به ویژه کارگران نفت وگاز را به حمایت و پشتیبانی از پتروشیمی فرا می خواند.
سازمان فدائیان(اقلیت) اقدامات دولت ضد کارگری و کل طبقه سرمایه دار حاکم اعم از بخش خصوصی یا دولتی علیه طبقه کارگر را محکوم می کند و خواستار تحقق فوری تمام مطالبات کارگران و کارکنان پتروشیمی است.

پیروزباد مبارزات متحدانه کارگران پتروشیمی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان(اقلیت)
۲۴آذر ۱۳۹۴
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.