پیام کمیته اجرایی سازمان فدائیان (اقلیت) به کنگره نهم حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

رفقای عزیز!

با درودهای گرم و رفیقانه و با سپاس از دعوت سازمان ما برای شرکت در کنگره حزبتان. قبل از هرچیز لازم است برگزاری کنگره نهم حزبتان را به شما رفقا شادباش گفته و پیشاپیش برای پیشبرد اهداف این کنگره آرزوی موفقیت داشته باشیم. همانطور که خود نیز در بیانیه های سیاسی تان اشاره کرده اید، جهان سرمایه داری هم اینک با یکی از دوران های پر تلاطم خود مواجه است. شکاف طبقاتی بیش از هر زمان دیگری در کشورهای سرمایه داری دهن باز کرده و هر روزه کارگران و توده های زحمتکش بیشتری را در گرداب فقر و فلاکت کشانده است.

بحران اقتصادی، بیکاری مزمن، رشد تورم، تداوم سیاست اقتصاد نئولیبرال، ریاضت اقتصادی، کاهش واقعی دستمزدها و محدود شدن روزافزون امکانات اجتماعی طبقه کارگر، وضعیتی را بوجود آورده است که توده های کارگر و زحمتکش در مقیاسی جهانی مدام فقیر و فقیرتر شده اند. آنچه اکنون کارگران و توده های زحمتکش را در مقیاس جهانی به مبارزه و رو در رویی علنی با نظم موجود کشانده است، شرایط غیر قابل تحملی است که جهان سرمایه داری بر گرده کارگران و زحمتکشان آوار کرده است. وضعیتی وخامت بار که رهایی از آن، بجز با براندازی نظم پوسیده کنونی و جایگزینی آن با نظم نوین سوسیالیستی امکان پذیر نیست.

پوشیده نیست، کارگران و توده های زحمتکش ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیستند. آنان نیز برای تحقق کار، نان، آزادی بیش از هر زمان دیگری به مبارزه ای علنی و رو در رو با طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن روی آورده اند. این را جوانان سلحشور و توده های ستمدیده در خیزش انقلابی دیماه ۹۶ با پرچم جان فریادزدند، این را، مبارزات رشد یابنده کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و دیگر اقشار زحمتکش از دیماه ۹۶ به این طرف با گسترش شیوه های مبارزاتی نشان داده اند. اینرا، کارگران فولاد اهواز با رژه خیابانی و کارگران نیشکر هفت تپه با اعتصاب یک ماهه خود در آبان و آذر ماه ۹۷، و طرح شعار “نان- کار- آزادی- اداره شورایی” رساتر از هر زمان دیگری فریاد زدند. اینرا هم اینک، تظاهرات خیابانی و قیام سلحشورانه جوا نان، زنان و توده های ستمدیده ایران در هر کوی و برزن به ما می گوید. همان قیام و خیزشی که این روزها سراسر شهرهای ایران را فرا گرفته است. قیام و خیزشی که اینبار در ابعادی به مراتب وسیعتر و رادیکال تر از خیزش انقلابی دی ماه ۹۶ سر باز کرده است. در واقع، گرانی بنزین جرقه ای بر انبار باروت چهل سال خشم و انزجار توده های رنج کشیده مردم ایران از نظام فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی شد.

همان جوانان و توده های رنج کشیده ای که از ستم های بیکران جمهوری اسلامی به ستوه آمده اند، از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، همین که خبر افزایش بهای بنزین انتشار یافت، انفجار خشم فرو خفته شان، خرمن جمهوری اسلامی را به آتش کشید. توده های زحمتکش و ستمدیده ای که به سرعت برق و باد به اعتراض برخاستند و تقریبا در اکثر قریب به اتفاق شهرهای کشور از آذربایجان تا کردستان، از خوزستان و شیراز تا گیلان و مازندران، از تهران تا اصفهان و یزد، و از بلوچستان تا خراسان، به تظاهرات خیابانی روی آوردند. توده های ستمدیده ای که طی روزهای گذشته با اشکال مختلف مبارزاتی، از اعتراضات وسیع توده ای گرفته تا راه بندان و بستن جاده ها، از قیام و سنگر بندی گرفته تا جنگ و گریز خیابانی، از به آتش کشیدن مراکز سرکوب و ستم گرفته تا حمله به بانک ها، مراکز اقتصادی و بعضا حوزه های تحمیق و خرافات دینی، ستون های جمهوری اسلامی را به لرزه درآوردند.

نظر به عمق و وسعت مبارزات کنونی و نظر به گستردگی آن، بویژه در شهرهای بزرگ، اگرچه ظرفیت و پنانسیل مبارزات کنونی بسیار فراتر از دیماه ۹۶ است، اما این وسعت و گستردگی هرگز به تنهایی برای پیروزی بر جمهوری اسلامی کافی نیست. تجربه خیزش دیماه ۹۶ به خوبی نشان داده است که اینگونه خیزش های انقلابی هر چقدر هم گسترده باشند، بدون ادامه کاری، بدون همراهی و پشتیبانی اعتصبات وسیع کارگری، بدون همگامی اعتصابات سراسری معلمان و بدون اعتصابات همزمان دانشجویی، با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد و چه بسا هر بار زیر مهمیز سرکوب و کشتار وحشیانه جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی گردد. بنابر این، همزمان با گسترش مبارزات خیابانی، می بایست با سازماندهی اعتصابات سیاسی عمومی تداوم خیزش انقلابی توده های بپا خاسته را تضمین کرد و در نهایت با بر پایی قیام مسلحانه توده ای نظم موجود را برچید.

پوشیده نیست که تحقق این امر بجز با وحدت طبقاتی و سازمان یابی مستقل طبقه کارگر متحقق نخواهد شد. طبیعتا همکاری های مشترک و عملی نیروهای چپ و کمونیست، بویژه همکاری مشترک شش جریان چپ و کمونیستی که طی دو سال گذشته در مسیر همگامی و اتحاد عمل با هم گام برداشته ایم، می تواند بخشی از این فرآیند پیش رو باشد.

رفقای حزب کمونیست کارگری – حکمتیست!

سازمان فدائیان (اقلیت) بار دیگر با ابراز صمیمانه ترین درودها به شما رفقای عزیز، آرزو دارد کنگره نهم حزبتان با موفقیت به کار خود پایان دهد و تصمیمات آن متناسب با شرایطی که اکنون در آن بسر می بریم، گامی موثر در تحکیم روابط و بستری مناسب برای تقویت و انسجام بیشتر اتحاد عمل مشترک سازمان های چپ و کمونیست در رسیدن به همبستگی های بزرگ طبقاتی باشد.

با درودهای رفیقانه

کمیته اجرایی سازمان فدائیان (اقلیت)

آبان ۱۳۹۸/ نوامبر ۲۰۱۹

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۸ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.