پیام پشتیبانی و همبستگی بین‌المللی شورای نمایندگان نشست احزاب، سازمان‌ها و نهادهای چپ و کمونیست

از : جانب شورای نمایندگان نشست احزاب، سازمان ها ونهادهای چپ و کمونیست

به :  انجمن همبستگی بین المللی کارگران در ترکیه

موضوع : پیام پشتیبانی و همبستگی بین المللی

ما ازطریق رفقای خود درترکیه ازکمپین و کارزار دفاعی شما از کارگران ایران مطلع گشتیم . درجریان هستیم که در تاریخ ۱۵ دسامبر در ادامه ” کمپینی سراسری درخاک ترکیه با عنوان ” جنایات حوادث کار علیه کارگران را متوقف کنید” ، در تدارک کنفرانس بزرگ برای پیگیری ملزومات همین کمپین خواهید بود.

ما ضمن پشتیبانی از اقدامات پی گیر شما در سراسر ترکیه برای دفاع از جنبش کارگری خود را در کنار شما دانسته و برآنیم که همبستگی و حمایت بین المللی متقابل از جنبش کارگری در ترکیه و ایران می تواند پشتوانه استواری در برابر فشار واختناق وسرکوب کارگران ایران و ترکیه توسط دولت های مدافع سرمایه و نئولیبرالیسم باشد.

بدین وسیله برای کمیپن شما و کنفرانس تان در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ آرزوی موفقیت داریم

با درود های رفیقانه

جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۲ برابر با ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳

امضاء کننده گان :

۱ اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

۲ اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳ اتحاد فدائیان کمونیست

۴ پیوند در خدمت کمونیست های ایران

۵ جمعی از چپ های کلن

۶ حزب رنجبران ایران

۷- حزب کمونیست ایران

۸- سازمان کارگران انقلابی ایران)راه کارگر( کمیته مرکزی

۹- سازمان کارگران انقلابی ایران)راه کارگر( هیئت اجرایی  

۱۰- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران استکهلم  

۱۱- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ  

۱۲- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران دانمارک

۱۳- کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران در فنلاند

۱۴- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۵- کمیته جوانان بلژیک

۱۶- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان)اقلیت(

۱۷- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه٠ ٦ در ایران مونترال ،کانادا

۱۸- میز کتاب دانمارک

۱۹ نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران غرب آلمان

۲۰- هسته اقلیت

POST A COMMENT.