پیام همبستگی کمیته خارج سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران صنعت فلز ترکیه

رفقای مبارز،

طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، شما قصد دارید از تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۰ اعتصاب کنید. همبستگی و حمایت ما از مبارزات و مطالبات برحق‌تان را بپذیرید.

دولت ترکیه به عنوان حامی منافع سرمایه‌داران ترکیه همواره تلاش نموده است، مبارزات و اعتصابات کارگری در ترکیه را  بطور قانونی‌ ممنوع کند، به‌ویژه در صنعت فلز که از اهمیت خاصی برای اقتصاد ترکیه برخوردار است. این سیاست هنگامی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، که به دلیل بحران اقتصادی حاکم بر ترکیه و رشد روزافزون تورم شرایط معیشتی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش ترکیه هر روز وخیم‌تر می‌شود.

این سیاست دولت ترکیه سبب خواهد شد، در حالی که هر روزه بر ثروت بخش کوچکی از جامعه ترکیه افزوده می‌شود، تعداد بیش‌تری از کارگران و زحمتکشان دچار فقر و فلاکت گردند.

رفقا،

کارگران ایران به خوبی شرایط شما را درک می‌کنند. صدها هزار کارگر ایرانی نه تنها برای بهبود شرایط کار و دستمزدشان مبارزه می‌کنند، نه تنها برای دریافت دستمزدهای عقب‌افتاده خود مبارزه می‌کنند، بلکه بخشی از مبارزه آنان برای حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. رژیم قتل و جنایت، سرکوب، شکنجه، خشونت جنسیتی، شیادی و دروغ و فساد جمهوری اسلامی با اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی میلیون‌ها نفر را به فقر و فلاکت سوق داده است.

مبارزات هم‌رزمان ایرانی شما در سال‌های گذشته هیچ‌گاه متوقف نشده است. آن‌ها در صف مقدم نه تنها برای شرایط بهتر زندگی، بلکه همچنین به منظور سرنگونی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، مبارزه می‌کنند. تجربه مبارزات ماه‌های اخیر این واقعیت را به‌خوبی آشکار می‌سازد.

رفقا،

قدرت ما در اتحاد ماست. همه ما باید مصمم باشیم، خود را متشکل کنیم و اجازه تفرقه و نفاق در صفوف خود را ندهیم.

ما اطمینان داریم شما با قاطعیت و روحیه مبارزاتی، و با اتکا به همدلی و همبستگی کارگران ترکیه و همبستگی بین‌المللی قادر به تحقق خواسته‌های برحق‌تان خواهید بود.

زنده باد همبستگی بین‌المللی!

پرولتاریای جهان متحد شوید!

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم!

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۲ فوریه ۲۰۲۰

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.