پیام هسته مقاومت رفیق بهروز دهقانی و جمعی از کارگران هوادار فدائیان (اقلیت) به کنفرانس پانزدهم

پانزدهمین کنفرانس سازمان در شرایطی برگزار می شود که رژیم جمهوری اسلامی در ادامه ۳۷ سال حاکمیت ننگین‏اش ، دست از سیاست های ضد کارگری و نژاد پرستانه خود برنداشته و نخواهد برداشت.امروزه دولت سرمایه شمشیر سرکوب را از رو بسته و زندگی معشیتی ما کارگران,مزدبگیران وبیکار شدگان را بطور جدی تهدید میکند و ماکارگران چاره ای جز اتحاد ، مقاومت و مبارزه نداشته و نداریم . کجایند این نمایندگان سازمان های به اصطلاح حقوق بشرو سازمان جهانی کار آیا صدای کارگران ایران را نمیشنوند.؟

ما میگوییم: سفره هایمان خالی از نان است!
جواب : گلوله است وشکنجه و زندان.
ما میگوییم : نباید به بهانه‏ی مقابله با اقتصاد ورشکسته ، کارگران فوج فوج اخراج شوند!
جواب : بازهم اخراج و تهدید ودستگیری کارگران معترض.
فریادمان را بشنوید: دربیداد گاههای رژیم ضد بشری مبارزه برای ابتدایی ترین حقوق کارگران جرم محسوب میشود. رژیم جمهوری اسلامی تنها حکومتی نیست که گمان میکند با سرکوب، کشتارو ترور وحشت حاکمیت خود را ابدی خواهد ساخت که تاریخ گواه این مدعاست.
امروز بسیاری ازکارگران مبارز و پیشرو و صدها انسان شریف و زحمت کش در سیاه چالهای مخوف رژیم تحت شدید ترین شکنجه های قرون وسطایی قرار گرفته اند و رژیم برای حل بحران های اجتماعی ، دخالت های منطقه ای و سرپوش گذاشتن بر شکست مفتضحانه سیاست هسته ای خود اقدام به نظامی تر کردن جامعه نموده و برای سرکوب جنبش های اجتماعی ، خصوصاً جنبش کارگری تمامی نیروهای سرکوب خود را بسیج نموده است.

رفقا!
شرایط کنونی جامعه وظایف خطیر و بس مهمی را بر دوش رفقای هوادار سازمان قرارداده که باید فعالیت های انقلابی و تبلیغاتی خود را گسترش داده و در سازمان دهی اعتراضات توده ها و کارگران نقش موثری ایفا نمایند.
رفقای هوادار، تجارب مبارزاتی ۴۵ ساله ی سازمان ما نشان داده تحقق مطالبات ازادی خواهانه و رفاه عمومی در گرو کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر است که پیگرترین و استوار ترین نیروی جامعه است.

رفقای فدایی
در خاتمه ما جمعی از کارگران هوادار فدائیان (اقلیت)
ضمن ارج نهادن به مبارزه بی امانتان جهت تحقق اهداف و ارمان های سوسیالیستی به تمامی رفقای کمیته اجرایی و شرکت کنندگان در کنفرانس پانزدهم درود میفرستیم وموفقیت و پیروزی کنفرانس پانزده را خواهانیم .

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران
برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد سوسیالیسم
جمعی از کارگران هوادار فدائیان (اقلیت)
هسته مقاومت رفیق بهروز دهقانی
تابستان ۱۳۹۴

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۳ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.