پیام هسته اقلیت به هفدهمین کنفرانس سازمان فدائیان(اقلیت)

رفقای سازمان فدائیان اقلیت

 

هفدهمین کنفرانس شما را شادباش می گوئیم و آرزومندیم دراهداف انقلابی همواره موفق و پیروزباشید.گسترش همکاریها هرچه نزدیک ترشدن به ملزومات انقلابی را نوید می دهد.در راه همکاری و همگرائی نیروهای چپ و کمونیست دستتان را به گرمی می فشاریم.

شرکت کنند گان از طرف هسته اقلیت

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۵ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.