پیام  «فعالین کارگری جنوب»

رفقای سازمان فدائیان اقلیت با درود

ما «فعالین کارگری جنوب» جمعی از پیکره گسترده فعالین کارگری داخل کشور، پنجاهمین سالگرد انقلابی سازمان فدائیان (اقلیت) را به شما و به کلیه دوستداران و همراهان جنبش کمونیستی و کارگری تبریک و تهنیت میگوئیم. بی شک سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و در تداوم خط انقلابی آن سازمان مارکسیست لنینست انقلابی «اقلیت» تاثیرات غیر قابل انکاری بر جنبش های اجتماعی رهائیبخش  نیم قرن اخیر کشورمان چه در رژیم ستم شاهی و چه در عمر ننگین و سراسر ضد انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی داشته است. ما در تجربه کار سازمانیابی تشکیلاتی و کار عینی و مادی روزانه خود در یکی دو دهه اخیر در بستر مبارزات اجتماعی و مبارزات کارگری بیشتر از پیش به اهمیت سازمان فدائیان (اقلیت) در کارزار جنبش کمونیستی و کارگری واقف شده ایم و این اعتقاد ما با جمعبندی از کار استوار و متین شما در ارتباط با رهنمون های شما به جنبش کارگری حاصل شده است. کاری بدون حاشیه در جهت اعتلای جنبش کارگری آنچه مطلوب و مورد علاقه ما بوده است.

رفقا، سازمان فدائیان (اقلیت) امروز همزمان با نوزده بهمن ۴۹، وارد پنجاهمین سالگرد انقلابی خود شده است. در طی این سالها با بلوغ سیاسی، درایت انقلابی و درک درست از مسائل جامعه و جنبش کارگری موفقیت های چشمگیری داشته و بیشتر از همیشه با پراتیک انقلابی توانسته است در یک رابطه عینی و ملموس با جنبش کارگری ایران قرار بگیرد. البته، جنبش کارگری ایران نیز در این سالها در موقعیتی به‌ مراتب فراتر از یک جنبش درخود پیشرفت کرده است. بخشهائی از جنبش کارگری ایران به خودباوری انقلابی رسیده، دانش و فن مبارزه سیاسی – تشکیلاتی را آموخته است. به رمز و اهمیت کار مخفی و کار علنی و تلفیق این دو شیوه‌ی کار تشکیلاتی در شرایط مناسب پی برده، این شیوه از فعالیت کار تشکیلاتی را امروز بسیاری از فعالین کارگری سرمشق فعالیت های تشکیلاتی خود در محیط های کار قرار داده اند. جنبش کارگری نیروهای فعال حرفه ای در درون خودش پرورش داده که میتوانند در شرایط مناسب با قابلیت هائی که دارند کاربری فعالیت های تشکیلاتی خود را تغییر و ارتقاء بدهند  و کمیته های مخفی کارخانه و محیط های کار خود را ایجاد نمایند. ما «فعالان کارگری جنوب» این توفیق را به شما و جنبش کارگری ایران همزمان با پنجاهمین سالگرد تولد سازمان فدائیان اقلیت تبریک می گوئیم.

رفقا، جنبش کارگری تا برپائی حاکمیت شورائی نیاز مبرم به کار پیگیر تشکیلاتی و سیاسی – تئوریک دارد. جنبش کارگری با پیشروی هر چند اندک، نیاز به جمعبندی و شناخت دوباره از اوضاع سیاسی دارد. کار تئوریک شما در مسیر تشکل سازی تا کنون بسیار موثر بوده ،اما، نباید (به آن) اکتفاء کرد. کار مخفی تشکل های کارگری بیش تر از هر نوع فعالیت علنی نیاز به حمایت و تقویت بنیان های تئوریک – سیاسی  دارد. وظیفه حزب و سازمان سیاسی طبقه کارگر است که همواره با روشنگری وتحلیل  مسائل سیاسی  جنبش کارگری را حمایت نماید. ما انتظارداریم به شیوه تا کنونی خود و با دقت و حساسیت فوق العاده ای رابطه خود را با جنبش کارگری حفظ و تقویت نمائید. پیروزی جنبش کارگری و تحقق اهداف سوسیالیستی آن در گرو کار فشرده و تنگاتنگ سازمان با جنبش کارگری است.

مجددا پنجاهمین سالگرد انقلابی سازمان را به شما و به طبقه کارگر ایران و کلیه علاقه مندان و حامیان جنبش کارگری و کمونیستی تبریک می گوئیم.

زنده باد اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه همگانی

زنده باد انقلاب – زنده باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه داری

کار نان آزادی حکومت شورائی

«فعالان کارگری جنوب»

۱۷ / ۱۱ / ۹۹

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.