پیام فعالین کارگری جنوب به هجدهمین کنفرانس سازمان فدائیان(اقلیت)

رفقای سازمان فدائیان (اقلیت) با درود

برگزاری هجدهمین کنفرانس سازمان را به شما، کارگران و زحمتکشان و به کلیه هواداران و دوستداران سازمان فدائیان(اقلیت) و جنبش کمونیستی تبریک می گوئیم.

رفقا! بحران اقتصای – اجتماعی طولانی کمرشکن و پی آمد آن بحران سیاسی انقلابی موجب رشد و اعتلای مبارزات کارگری و توده ای گردیده است.

ترویج و تحقق دو شعار محوری جنبش کارگری و اجتماعی “کار،نان، آزادی- حکومت شورائی” و برپائی “اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه همگانی” به یک ضرورت فوری و امر روز جنبش تبدیل گردیده است.

ما، “فعالان کارگری جنوب” هجدهمین کنفرانس سازمان شما را تلاشی در جهت تحقق اهداف جنبش کارگری- سوسیالیستی و انقلاب اجتماعی کارگران و زحمتکشان دانسته و برگزاری آن را گرامی می داریم.

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

زنده باد اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه همگانی

کار،نان، آزادی – حکومت شورائی

فعالان کارگری جنوب

۲۵ مهرماه ۱۴۰۰

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۴ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.