پیام فعالان سازمان فدائیان اقلیت(داخل کشور) به پانزدهمین کنفرانس سازمان

رفقا!

بادرودهای کمونیستی وانقلابی، ما فعالین سازمان،نشست بزرگ ،وبرپائی کنفرانس ۱۵ سازما ن را،حاصل جمع اهداف وآروزهای خود درمقطع کنونی می دانیم، وآن رابه شما ،کلیه اعضاء وهواداران وعموم کارگران وزحمتکشان تبریک می گوئیم.
کنفرانس ۱۵ سازمان دریکی از بحرانی ترین وحساس ترین مرحله های تاریخ سیاسی جامعه برگزارمی شود.دوسال پیش همزمان با کنفرانس ۱۴ سازمان،رژیم با آویزان شدن به کشورهای سرمایه داری غربی وآمریکا بدنبال راه برون رفت ونجات از وضعیت بحرانی بود.حل معضلات اجتماعی رادرگروتوافق با آمریکا وکشورهای سرمایه داری غربی می دانست.امروز در حالیکه توافق بطور عملی حاصل شده،نه تنها ازمیزان بحران عمومی جامعه کاسته نشده،بلکه بحران سیاسی واجتماعی همچنان درحال پیش روی وعمیق تر شدن است.خود کشی وخودسوزی های نان آورخانواده ها ی کارگرو زحمتکش بعلت درماندگی وناتوانی در تامین معیشت ،که اخیرا دربرخی از شهرها اتفاق افتاده،یکی از علائم این بحران پیشرفته است. علیرغم همه وعده وعید های حکومتی،هیچ بهبودی دراوضاع واحوال و درچشم انداز جامعه پدیدارنیست.
رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی وکلیه دارودسته ها وجناحهای آن دراین مدت ، ودرمسیرجابجائی دولت هائی که تشکیل داده اند،عملاناکارآمدی، وانحطاط واضمحلال کلیت رژیم وایده ی دولت اسلامی خودرا به نمایش گذاشتند.کارگران وزحمتکشان ،اقشارتهیدست ومزدبگیر،وعموم توده های مردم ،باوقوف به این موضوع ،به مرا تب، بیش ازگذشته، ازبی تفاوتی خارج شده اند.باوربه تغییرات ریشه ای ،دربخش های زیادتری از مردم شکل مادی وعینی به خودش گرفته.رغبت ومیل مبارزه جدی انقلابی درمیان کارگران، اقشاراجتماعی و فعالین کارگری وسیاسی افزایش پیداکرده.
رفقا!جنبش کارگری وکمونیستی بمثابه آلترناتیو، با همه جد وجهد فعالین وپیشروان کارگری و اعتراضات واعتصابات ممتد و پراکنده ی بخش های آن، بلحاظ تشکیلاتی که قوی ترین ابزار مبارزاتی است، ضعیف و رنج می برد.!انتظار ما از نشست سراسری سازمان، گرفتن تصمیمات قوی و برداشتن گامهای قابل عملی مرتبط با جنبش کارگری و سازماندهی تشکیلاتی طبقه کارگراست.
همه ناکامیها ،مشکلات وگرفتاریهای جنبش کارگری دراختناق، پیگرد، وسرکوبگری های رژیم ارتجاعی سرمایه داری جمهوری اسلامی خلاصه نمی شود.برخی ازموانع جنبش کارگری از درون وریشه در نگاه سیاسی وبرنامه ای بعضی ازبانیان منتسب به این طبقه دارد.چپ خالی بند ولاف زن، واطرافیان، طی دو-سه دهه اخیرضربات سنگینی برکمونیسم وپرنسیب های انقلابی آن واردکرده، جسارت وجدیت راازبخشهائی از طبقه کارگر وجنبش های انقلابی اجتماعی گرفته،وجایش را باپرحرفی روی اقشار خورده بورژوائی مرفه پرکرده اند.همین اندازه به این جریان می پردازیم، که درهمراهی خود بالایحه ها واقشاربورژوائی وآلترناتیوهائی ازاین دست، زیر نام «مدرنیسم،» « جامعه مدنی،» و«چپ اجتماعی،» اپورتونیسم خودرا به عیان نمایش می دهد.این چپ به جنبش کارگری کمونیستی پشت کرده، هرکجا نیازباشد،طبقه کارگررا سپراهداف بورژوائی خودمی کند.درمبارزه طبقاتی،باعوض کردن جای دشمن با رقیب، به توده ها آدرس عوضی می دهد، آشکارونهان با نیروهای کمونیست ستیزه می کند، درکنارنیروهای بورژوائی می نشیند.اگردیروزرسالتش حذف جدیت ومبارزه طبقاتی ازبرنامه وشعارکارگران بود،امروزاصلی ترین ابزارمبارزه کارگران «سازمان وحزب طبقه کارگر»راهدف حمله های خود قرار داده،و نقش آن را بیهوده می انگارد.
درکناراین چپ ،ودرمیانه ،چپ متزلزل ومتوهمی را داریم ،که به عینه دچارخمودگی سیاسی شده، هرروزکه می گذرد،شرمگین ترازپیش، دچارانفعال می شود.سیاست تردید ونوسان میان طیف شبه چپ، وانتخاب موضع اصولی، این جریان را گرفتار رخوت وسستی آشکاری نموده.
رفقا! ما فعالین سازمان، معتقدهستیم که با کار وفعالیت پیگیر مبارزه سیاسی -تشکیلاتی درهمه عرصه ها،اعم ازکارتئوریک –سیاسی ، وبرنامه ای، همراه با پراتیک اجتماعی است ،که می توان برکاستی های مبارزاتی جنبش اجتماعی و کارگری غلبه کرد.
پراکندگی نیروها وفعالین یکی دیگر از موانع برسرراه پیشروی جنبش کارگری است .بااتخاذ تاکتیک های اساسی مبارزاتی،که جنبه های کاربردی عملی داشته باشند،می توان به ایجاد انگیزه وپرورش روحیه مبارزه جدی، و وحدت طلبانه کمک کرد. تدقیق دربررسی هاوجمعبندهای مفصل ازحرکات جنبش کارگری ودیگرجنبش های سیاسی- اجتماعی درپیوندبا هم، یکی از نقاط قوت سازمان درروشنگری ورهنمون عمل مبارزاتی است،که می توانددراین مسیر موثر واقع شود. ذهنیت ناتوانی وبی اعتماد ی به کارمبارزه سیاسی –تشکیلاتی ، از طلسم های باز دارنده جنبش کارگری است. باتامل وپایداری،وپرهیز ازشتابزدگی،باتکیه برمبارزه مخفی واستفاده ازدیگراشکال مبارزه، به روش درست انقلابی می توانیم براین مشکل فائق آئیم.
رفقا! ما درامر مبارزه سیاسی ،کارسازماندهی وفعالیت تشکیلاتی، بمثابه یک واحد تشکیلاتی درراستای تحقق بخشیدن به تصمیمات اتخاذشده درکنفرانس ۱۵ سازمان ورهنمودهای مبارزاتی آن با همه وجود وتوان خودتلاش می کنیم.باوفاداری عمیق به آرمانهای کارگری- کمونیستی سازمان فدائیان اقلیت، درمسیربرپائی انقلاب اجتماعی عمومی،کوشش های مارا سرجمع فعالیت های سازمان کنید.
رفقا! مارا درکنفرانس ۱۵سازمان در کنار خود داشته باشید.
ما، کنفرانس ۱۵سازمان را به شما ،به کارگران وزحمتکشان، به اعضاء،هواداران وکلیه علاقه مندان به سازمان وجنبش کارگری تبریک می گوئیم. موفق وپیروز باشید.

پیش به سوی تشکیل هسته های فعال انقلابی درمحیط های کاروزندگی.
مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
برقرارباد حاکمیت شورائی کارگران وزحمتکشان
زنده باد انقلاب-زنده باد سوسیالیسم
فعالان سازمان فدائیان اقلیت – داخل کشور

٢۵ /۶/ ١٣٩۴

متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۳ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.