پیام شرکت کنندگان در کنفرانس پانزدهم سازمان فدائیان اقلیت به زندانیان سیاسی، خانواده های جانفشانان فدایی و رفقای دربند

رفقای زندانی، مدافعان آزادی و سوسیالیسم!
ما شرکت کنندگان در پانزدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) گرمترین و صمیمانه ترین درودهای کمونیستی خود را به شما زندانیان سیاسی تقدیم می داریم. به شما رفقا و مبارزانی که در مسیر آزادی و سوسیالیسم گام برداشته اید، برای نابودی نظام سرمایه داری و استقرار جامعه ای نوین و عاری از ستم طبقاتی پیکار می کنید و در این رزم طبقاتی زندان و بند و شکنجه متحمل شده اید. شما که پرتوان و پر خروش در دفاع از ازادی و سوسیالیسم و در دفاع از منافع کارگران و توده های مردم زحمتکش این چنین استوار مانده اید. شما رفقا و عزیزانی که به رغم همه سختی ها، شکنجه ها و تنگناه های زندان همچنان بر سر پیمان و آرمان های مبارزاتی تان سرافراز و استوار مانده اید. درود ما نثارتان باد!
رفقای زندانی! پانزدهمین کنفرانس سازمان ما، در شرایطی برگزار شد که از روی کار آمدن کابینه حسن روحانی و وعده هایش بیش از دو سال گذشته است. اگر او برای نشستن بر مسند ریاست جمهوری با ایجاد توهم در میان اقشار مختلف مردم وعده داده بود تا فضای امنیتی حاکم بر جامعه را کاهش دهد، وضعیت معیشتی کارگران را بهبود بخشد و “حقوق شهروندی” زنان را به آنان باز گرداند، اکنون با گذشت بیش از دوسال، برای همه آنهایی که نسبت به شعارهای انتخاباتی روحانی متوهم بودند، باید روشن شده باشد که وعده های او صرفا در حد همان شعارهای انتخاباتی و ایجاد توهم در میان بخش هایی از توده های مردم بود. در این مدت نه فقط پرده از شعارهای دروغین او برداشته شد، نه تنها بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان ایجاد نشد، بلکه در سایه همین کابینه به اصطلاح تدبیر و امید، سفره آنان تهی تر شد، فضای امنیتی بر محیط های کارگری افزایش یافت، بسیاری از کارگران پیشرو، آگاه و مبارزه به جرم دفاع از منافع اقتصادی و طبقاتی شان از کار اخراج شدند، تعدادی بر گرده شان شلاق فرود آمد و تعدادی نیز هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند. زندانیان کارگری که با الهام از سوسیالیسم مشعل مبارزه را در زندان های مخوف جمهوری اسلامی نیز برافروخته اند. در این دو سال، نه تنها ذره ای از حقوق شهروندی تاراج شده زنان به آنان باز گردانده نشد، که فضا بر آنان تنگ تر شد، اسید پاشی بر چهره شان رونق یافت و فراتر ازآن اینکه، تعدادی از زنان فقط و فقط به جرم دفاع از همان “حقوق شهروندی” مورد ادعای روحانی دستگیر، شکنجه و به حبس های بلند مدت محکوم شده اند. زنانی که در سایه همین دولت به اصطلاح “تدبیر و امید” در زندان نیز از تحقیر، توهین و شکنجه های روحی توسط شکنجه گران و زندانبانان جمهوری اسلامی در امان نیستند. وضعیت معلمان، این فرهیختگان جامعه نیز که اساسا نیاز به بیان هیچ توضیحی ندارد. وخیم تر شدن اوضاع معیشتی، عدم تحقق مطالبات و هم چنین ممانعت از برگزاری تجمعات و سرکوب اعتراضات به حق آنان، از جمله ادامه همان روند سیاست های همیشگی جمهوری اسلامی در دو سال کابینه دولت روحانی هم بوده است. در این مدت، نه تنها معلمانی که از پیش زندانی بودند آزاد نشدند، بلکه در سایه همین دولت “تدبیر و امید” معلمان بیشتری هم بازداشت و زندانی شدند. معلمانی که ایستادگی و پایداری شان در زندان، نوید بخش تداوم مبارزه در بیرون از زندان است.
رفقای زندانی، مدافعان آزادی و سوسیالیسم!
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی، همچنان در بحران های ژرف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پا می زند. در این مدت شعار “نرمش قهرمانانه” خامنه ای و دستیابی به توافق هسته ای با کشورهای پنج بعلاوه یک نیز نتوانسته گرهی از معضلات داخلی و خارجی این رژیم بگشاید. بحران رکود- تورمی همچنان گلوی جمهوری اسلامی را می فشارد و برای رژیم و کابینه حسن روحانی چشم انداز روشنی هم در مسیر فائق آمدن بر بحران فوق متصور نیست. در چنین وضعیتی نارضایتی توده های مردم ایران بیش از پیش افزایش یافته و چشم انداز گسترش اعتراضات کارگران، معلمان و دیگر اقشار جامعه نیز امری غیر قابل اجتناب است. بر بستر چنین وضعیتی اعمال فشار بیشتر بر فعالان سیاسی- اجتماعی، از جمله سیاست های آشکار کابینه روحانی و مجموعه هیئت حاکمه ایران را رقم خواهد زد و چه بسا با تعمیق بحران افراد بیشتری از مدافعان آزادی و سوسیالیسم دستگیر، شکنجه و به زندان و حبس محکوم شوند. اگرچه ماهیت وجودی زندان در همه نظام های استبدادی بر سرکوب، شکنجه و کشتار مخالفین پایه ریزی شده است، اما در این میان میزان توحش حاکم بر زندان های رژیم جمهوری اسلامی بسیار فراتر از دیگر رژیم های کنونی جهان است. با توجه به همین واقعیت موجود در زندان های رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران است که ایستادگی و پایداری شما در زندان و دفاع از آزادی و سوسیالیسم قابل تحسین و قدردانی ست. پایداری و تداوم رزمتان آنهم در زندان های جمهوری اسلامی، نه فقط تکیه گاهی برای همه مبارزان و پیکارگران راه آزادی و سوسیالیسم است، بلکه جلوه گاهی از امید و تلاش برای توده های وسیع مردم ایران نیز می باشد. توده هایی که در زندان بزرگتری به نام ایران به بند کشیده شده اند. مردمی که روزانه طعم سرکوب و اختناق، فقر و نداری و به بند کشیدن فرزندان آگاه و مبارزشان را با پوست و گوشت خود لمس می کنند. درود ما بر شمایان و پایداری رزمتان باد!
خانواده های جانفشانان فدایی!
درودهای بیکران ما، شرکت کنندگان در پانزدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) بر شما باد. شمایان که در کنار فرزندان دلیر و برومندتان استوار ماندید و همراه با قهرمانی ها و از خودگذشتگی های رفقای گرانقدر فدایی پیام رسان مبارزات سرخ آنان با دو نظام پادشاهی و جمهوری اسلامی بودید و هستید. شما مادران، پدران، همسران، خواهران، برادران و فرزندان رفقای ارزشمندمان، عزیزان قهرمانی که به دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان برخاستند، در راه آزادی و سوسیالیسم پیکار کردند و در این مبارزه با گلوله ماموران ساواک و پاسداران مزدور سرمایه قامت سترگ شان بر سنگفرش خیابان ها غلطید. رفقایی که با پایداری و قهرمانی شان در بیدادگاه های دو نظام پادشاهی و اسلامی آنچنان حماسه ای آفریدند که نه تنها در ذهنیت توده ها و عناصر آگاه جامعه ماندگار شدند، بلکه مقاومت و پایداری آنان در زندان و در زیر شکنجه های مرگ آور، حتا قاتلان و شکنجه گران آنان را نیز به حیرت وا داشت.
در این سال ها آنچه بر رفقای ارزشمند ما و فرزندان دلاورتان رفت، چه آنهایی که در این مسیر پر تلاطم رزم طبقاتی جانفشانی کردند و چه رفقایی که در زندان ها حماسه آفریدند، همه این رفقا بر خط سرخ مبارزاتی سازمان و آرمان های انقلابی آن از آغاز تا به امروز تاکید داشته اند. مبارزه ای بی امان در دفاع از منافع کارگران و توده های زحمتکش که برآمد آن در استقرار آزادی و سوسیالیسم جلوه می یابد. شگفتا که در این مسیر پر فراز و نشیب، شما خانواده های جان باختگان فدایی و خانواده های رفقای دربند نیز هم دوش و همراه با فرزندان دلاورتان سختی کشیدید، رنج بردید، حماسه آفریدید و همانند آنان هر لحظه مرگ را تجربه کردید. درود ما بر شما باد!
خانواده های جان باختگان فدایی و خانواده های رفقای در بند!
اگر رفقای مان در مسیر مبارزه، مرگ را سرودی کردند پر تپش‏تر از حیات، شما خانواده های زندانیان سیاسی، جانفشانان فدایی و همه مدافعان آزادی و سوسیالیسم نیز یاد و نام آنان را سرودی کردید سرسبز تر از جنگل. از این رو ما شرکت کنندگان در پانزدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن ارج گذاشتن بر صلابت رفقای جانفشان مان و پایداری زندانیان سیاسی در مبارزه علیه نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، به مقاومت، بزرگی و ایستادگی شکوهمند شما خانواده های جان فشان فدایی و همه مبارزان آزادی و سوسیالیسم درود می فرستیم. درود ما بر شمایان باد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
شرکت‌کنندگان در پانزدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت)
مهرماه ۱۳۹۴

 متن کامل نشریه کار شماره ۷۰۳ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.