پیام شرکت کنندگان در کنفرانس هجدهم سازمان فدائیان (اقلیت) به خانواده های جان فشاندگان فدائی، زندانیان سیاسی و خانواده های جنبش دادخواهی

درودهای بی کران ما – شرکت کنندگان در کنفرانس هجدهم سازمان فدائیان (اقلیت) بر شما خانواده های جان فشاندگان فدائی و جان فشاندگان راه آزادی و سوسیالیسم باد! شما، خانواده هایی که به رغم تحمل رنج ها و سختی های بسیار، همواره بر آرمان های مبارزاتی فرزندان برومندتان پای فشردید و با از خودگذشتگی و فداکاری و عزمی استوار در زنده نگه داشتن یاد و خاطره تابناک آنان  گام برداشتید. درود بی کران بر شمایان باد!

درود بر شما و درود بر استقامت و پایداری تان، که طی دهه های متمادی رنج کشیدید، اذیت و آزار دیدید، در جلوی بیدادگاه ها دو رژیم سلطنتی و ارتجاع اسلامی به انتظار ماندید، آواره این زندان و آن زندان شدید، توهین و تحقیر شنیدید، اما هرگز از پای ننشستید. شمایانی که استوار ماندید و با پایداریتان به ما آموختید که پرچم مبارزاتی فرزندان راست قامت تان هرگز بر زمین نخواهد ماند. آنچه در این سال های سرکوب و کشتار و مرگ بر فرزندان شما و رفقای دلاورمان رفت، چه آنهایی که در راه آزادی و سوسیالیسم جانفشانی کردند و چه آنهایی که در زندان ها حماسه آفریدند، هرگز از خاطره ها نخواهد رفت. فرزندان قهرمان شما، جملگی شیر زنان و مردانی بودند که با علم به رهایی طبقه کارگر و توده های زحمتکش به پیکاری بی امان با نظم استثمارگرانه سرمایه داری و دولت های حامی آنان به مبارزه برخاستند. رفقای قهرمانی که استقامت شان در بیدادگاه های پهلوی و ارتجاع اسلامی الگویی برای ما و دیگران شد و مقاومت و پایداری شان در زیر شلاق و داغ و درفش، آنچنان حماسه گشت که بازجویان و شکنجه گران آنان را نیز به حیرت در آورد. رفقای جان برکفی که در دفاع از آزادی و سوسیالیسم و وفاداری به منافع طبقه کارگر و توده های زحمتکش اگرچه از جان گذشتند؛ اما جملگی “عاشق ترین زندگانِ”  تمامی این سال ها بوده اند. عاشقانی که از برگ برگ جان شان سرودی ساختند سر سبزتر از جنگل. از این رو، ما شرکت کنندگان در کنفرانس هجدهم سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن وفاداری به آرمان های سوسیالیستی رفقای گرانقدرمان، همراه با بر افراشته نگه داشتن پرچم سرخ مبارزاتی آنان علیه نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، به مقاومت، بزرگی و پایداری شکوهمند شما، خانواده های جان فشاندگان راه آزادی و سوسیالیسم درود می فرستیم. درود بر شمایان باد!

رفقای زندانی، زندانیان سیاسی، مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم!

گرمترین و صمیمانه ترین درودهای کمونیستی ما – شرکت کنندگان در کنفرانس هجدهم سازمان فدائیان (اقلیت) بر شما باد! شما رفقا و رزمندگانی که با ایمان به آزادی و سوسیالیسم با عزمی استوار علیه جمهوری اسلامی و نظم سرمایه داری حاکم بر ایران به مبارزه برخاسته اید. شمایانی که به جرم دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان مورد یورش قرار گرفتید، شکنجه و شلاق را تجربه کردید، در سلول های انفرادی ماندید و سپس در بیدادگاه های جمهوری اسلامی با محاکمات چند دقیقه ای به حبس و زندان محکوم شدید. درود بر استقامت و پایداری تان باد!

رفقای زندانی، مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم! هجدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) در شرایطی برگزار شده است که اوضاع سیاسی کشور به شدت متلاطم است. بحران انقلابی سرتاپای نظام را فرا گرفته است. وخامت اوضاع بیش از هر زمان دیگری شتاب گرفته است. اقتصاد کشور فرو ریخته، خزانه دولت خالی، سفره ها کوچک، بیکاری گسترده و مردم به صورت روزانه  فقیر و فقیرتر می شوند. در چنین وضعیت پر تلاطمی که جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند، صدای اعتراضات در زندان و بیرون از زندان بلند و بلندتر شده است، اقتدار رژیم فرو ریخته، بگیر و ببند، کارآیی سابق خود را از دست داده، و بازداشت و زندان و محاکمات قضایی ترسی در دل مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم، فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی ایجاد نمی کند. کارگران، معلمان، بازنشستگان و در گستره ای وسیعتر توده های مردم ایران در مقابل جمهوری اسلامی صف آرایی کرده و روند رو به رشد اعتراض و مقاومت و ایستادگیِ لایه های مختلف جامعه، هیئت حاکمه ایران را به ستوه آورده است. در چنین شرایطی که سیاست های جمهوری اسلامی از هر سو با شکست مواجه شده است، کابینه ابراهیم رئیسی که با هدف شدت بخشیدن به سرکوب و بگیر و ببند در جامعه بر مسند ریاست جمهوری منصوب شد، هرگز قادر به برون رفت از بحران های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود نیست. حال در وضعیتی که جامعه آبستن یک تحول اجتماعی است، روشن است که مقاومت و ایستادگی شما در درون زندان ها و شکنجه گاه های جمهوری اسلامی ضربه دیگری بر پیکر فرتوت این نظام سرکوبگر و ارتجاع اسلامی است. درود بی کران بر استقامت و پایداریتان باد!

مادران خاوران! خانواده های جنبش دادخواهی!

درود بی کران ما – شرکت کنندگان در هجدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) – بر شما باد! شما، مادران خاوران و خانواده های بزرگ جنبش دادخواهی که بیش از چهار دهه است در مقابل بیدادگری های جمهوری اسلامی، به داد نشسته اید. شمایانی که به نیروی جان به دادخواهی ایستاده اید، با عزمی استوار پرچم دادخواهی را در خاوران برافراشتید و طی سالیان دراز، بی اعتنا به تمامی رنج ها، سختی ها و سرکوبگری های جمهوری اسلامی، بیدادگری های این رژیم ستمگر را به گوش مردم ایران و جهانیان فریاد زدید. درود بر استقامت و پایداریتان باد! شما مادران و خانواده هایی که گل های خاوران را با آب دیدگان تان آب دادید، با پرچم جان در مقابل ستمگران ایستادید، با چنگ و دندان خاوران و خاوران های بی نام و نشان را پاسداری کردید و نگذاشتید گلزار جان فشاندگان راه آزادی و سوسیالیسم با یورش بیدادگران محو و نابود گردد. از یاد نبریم که با همت و ایستادگی و مقاومت شما مادران خاوران بود، که مادران ۷۸ جان گرفتند، مادران ۸۸ به صف شدند، مادران خیزش دیماه ۹۶ قد کشیدند، مادران قیام شکوهمند آبان ۹۸ قامت برافراشتند و مادران جان باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به جمع خانواده بزرگ دادخواهی پیوستند. درود بی پایان بر شما و پایداریتان باد! شمایانی که فریاد دادخواهی تان از مرزها گذشت و اکنون همانند صاعقه ای بر سر بیدادگران جمهوری اسلامی فرود آمده است.

باید به یاد داشت، اگر فریاد دادخواهی شما نبود، هرگز حمید نوری در سوئد دستگیر و محاکمه نمی شد. محاکمه حمید نوری – از قاتلان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ – که این روزها با حضور ده ها شاکی و شاهد در کشور سوئد بر گزار می شود، جلوه ای از فریاد بلند جنبش دادخواهی شما مادران خاوران است، که اینگونه در جهان بازتاب یافته است. محاکمه حمید نوری تنها برگی از کتاب قطور جنایات جمهوری اسلامی است. انچه مسلم است، محاکمه بیدادگران جمهوری اسلامی در فردای سرنگونی انقلابی این رژیم ستمگر با برپایی دادگاه های واقعی در داخل ایران رقم خواهد خورد. دادگاه هایی که با حضور شما مادران خاوران و همه خانواده های بزرگ جنبش دادخواهی برگزار خواهد شد تا از بیدادگران جمهوری اسلامی داد بستانیم. با امید به فرا رسیدن این روز بزرگ تاریخی، ما – شرکت کنندگان در هجدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت)- یک بار دیگر بر شما مادران خاوران و دیگر خانواده های جنبش دادخواهی درود می فرستیم. درود گرم ما بر استقامت و پایداریتان باد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شرکت کنندگان در هجدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت)

آبان ۱۴۰۰

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۴ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.