پیام سازمان راه کارگر به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد قیام سیاهکل

رفقای عزیز

سیاهکل اعلام حضور جنبشی بود سرشار از عشق به توده ها ، جنبش جانفشانی های سترگ برای آزادی و برابری و علیه استبداد و نابرابری ، جنبش شیرزنان و مردان فدایی برای رهایی توده ها در دوره ای تاریک و استبدادزده پس از کودتای آمریکایی بیست و هشت مرداد سی و دو .

گرامیداشت این روز عزیز در شرایطی برگزار میشود که مردمان ایران ، اردوی عظیم کار و زحمت بیش از پنج ماه است که انقلاب نوینی آغاز کرده اند ؛ در تداوم خیزش دی ماه نود وشش و آبان نود و هشت و اعتصابات با شکوه کارگران ، معلمان وبازنشستگان ، آن هم با دستان خالی ، اما با جسارت و اراده ای با شکوه دربرابر حکومت فاشیست تا دندان مسلح و سرکوب گر!

انقلابی که در پی قتل عمد دولتی ژینا « مهسا امینی » ، و با محوریت شعار ژن ژیان ئازادی آغاز شده و همچنان با افت و خیز ادامه دارد و در این نبرد نابرابر تا کنون بیش از ششصد جان شیفته – عموما نوجوان و جوان – با شقاوت بی حد و حصر توسط رژیم فاشیست اسلامی به خاک افتاده اند و رژیم انسان ستیز بیش از بیست هزار نفر را بازداشت یا ربوده است که اکثریت آنان زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارند . انقلابی که در همان چند روز اولیه ، به سرعت مرزها را در نوردید و خود را در دل و ذهن بیشمار مردمان جهان ، بخصوص زنان و جوانان جای داد و شعار : زن زندگی آزادی جهانی شد .

رفقای عزیز

آن عزیزان ، آن قهرمانان سیاهکل خونین بر سر آرمانهای شریف و انقلابی شان ، جان بر سر پیمان نهادند و در راه سرخ و با شکوه سر باختند.

اما انقلاب بهمن نشان داد که بدون خود سازمانیابی طبقه کارگر و متحدین اش یعنی « اکثریت عظیم » ؛ انقلاب را ضد انقلاب مصادره و انقلابیون را سرکوب خواهد کرد. جانفشانی های سترگ تنها در این مسیر است که کارآیی خود را برای پیروزی انقلاب متبلور خواهد کرد و این « موتور بزرگ » جنبش انقلابی اردوی بی شمار کار و زحمت است که می تواند حاکمیت سرمایه داری و استبداد را به زانو درآورد و لاغیر!

رفقای عزیز

اکنون که پنجاه و دومین سالگرد حماسه سیاهکل را گرامی میداریم ، بار دیگر با صدها جانباخته چپ و کمونیست آزادی خواه ایران در دوره پنجاه ساله حکومت پهلوی ( پدر و پسر ) و نیز هزاران جانباخته راه آزادی و برابری در طول چهار دهه حیات رژیم خونخوار مذهبی و سرمایه داری اسلامی ، پیمان می بندیم که تا آخرین نفس با درسگیری ازتوانایی ها و هوشمندی ها ، شکستها و اشتباهات گذشته ؛ پرچم پر افتخار مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم را بر زمین نگذاریم و همه توش و توان خود را بکار گیریم تا مانع مصادره انقلاب با شکوه جاری توسط ضد انقلاب داخلی و خارجی شویم .

گرامی باد یاد رفقای عزیز ما ، جانباخته گان حماسه سیاهکل

سرنگون باد رژیم مذهبی و سرمایه داری حاکم

پردوام و پیروز باد انقلاب نوین جاری

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

www.rahkargar.com

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۸  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.