پیام تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران به مناسبت سیاهکل

متن زیر، پیام کمیته هلند و واحد دانمارک تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران به مناسبت چهل و یکمین سالگرد سیاهکل است.

پیام به: سازمان فداییان (اقلیت)
رفقا!
در چهل و یکمین سالگرد رویداد سیاهکل یاد انقلابیون سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را که درسالهای سیاه دیکتاتوری پهلوی جان بر کف رودرروی رژیم شاه قرار گرفتند، گرامی میداریم و بیاد و خاطره آن عزیزان درود می فرستیم.
سالگرد رویداد سیاهکل همزمان است با سالگرد انقلابی که سر انجام در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رژیم شاه را از اریکه قدرت بزیر کشید. اما متاسفانه ارتجاع اسلامی با به شکست کشاندن انقلاب ایران و با اتکا به بیرحمانه ترین سرکوبها دیکتاتوری بمراتب هارتری را بر جامعه ایران حاکم نمود و نظام سرمایه داری ایران را نیز از زیر ضرب بحران سیاسی مهلکی که در آن گرفتار آمده بود بدر برد . بدین ترتیب برای مدت سه دهه شرایط استثمار و بی حقوقی کارگران و اکثریت مردم ایران را بازتولید نمود.
امروز در شرایطی یاد مبارزات انقلابی آن دوره و یاد انقلابیون سیاهکل را گرامی میداریم که جنبش آزادیخواهانه گسترده ای بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و برای همان اهداف تحقق نیافته انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران در جریان است. امروز وظیفه ما است که درسهای آن انقلاب و شکست پر از فاجعه آن را با هشیاری و روشن بینی دنبال کنیم. اصلاح طلبان حکومتی که امروز در صف مخالفان جناح حاکم قرار گرفته اند خود از پایه گذاران همین رژیم بودند و رسالت خود را نجات رژیم اسلامی ازبحران سیاسی گسترده و عمیقی قرار داده اند که در آن گرفتار آمده است.
طبقه کارگر و نیروهای چپ و کمونیست آن جریانی هستند که میتوانند جامعه ایران را از خطر ادامه حاکمیت این رژیم در شکل و سیمای دیگری نجات دهند. این شرایط وظایف خطیری را در مقابل نیروهای چپ و کمونیست در ایران قرار میدهد. در این راستا ما سیاست همکاری و نزدیکی مبارزاتی بیشتری را در همه سطوح بین نیروهائی که با گرایشات مختلف در این طیف قرار می گیرند، ضروری میدانیم و به سهم خود آماده هستیم جوابگوی الزامات آن باشیم.
بار دیگر سالگرد ۱۹ بهمن و یاد انقلابیون سازمان چریکهای فدائی خلق را گرامی میداریم.

تشکيلات خارج از کشور حزب کمونيست ايران – کمیته هلند

۱۸ فوریه ۲۰۱۲

و

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – واحد دانمارک

۱۰ فوریه ۲۰۱۲

POST A COMMENT.