پاسخ به سئوالات – مشی چریکی

سؤالی مطرح‌شده است از سوی برخی رفقای هوادار که خلاصه آن به شرح زیر است:

در شرایطی که اختناق شدید بر کشور حاکم است و جریانات چپ در داخل فعال نیستند و بوق‌های تبلیغاتی رژیم از نابودی جریانات چپ و با سازش و تغییر جهت برنامه آن‌ها سخن می‌گویند، در شرایطی که حتی آگاه‌ترین نیروهای داخل از موجودیت جریانات سیاسی آگاه نمی‌باشند و شرایط اجازه نمی‌دهد، ما با این تعداد اندک نیرویی که داریم از طریق کار معمول سیاسی حتی موجودیت خود را به مردم نشان دهیم در شرایطی که جنبش خود به خودی توده‌ها رو به اعتلاست و تمام جریانات بورژوایی و اپورتونیستی جهت مهار زدن آن تلاش می‌کنند، در شرایطی که در صورت دست روی دست گذاشتن جریانات قدیمی شاهد شکل‌گیری جنبش نوینی در میان نسل جوان هستیم “همان‌سان که فدایی بود در مقابل جریانات سنتی”، به نظر ما نتایج یک حرکت مسلحانه متمرکز و سازمان‌دهی شده با تعداد بسیار اندکی نیرو، بسیار مؤثر و مثبت خواهد بود…

متن کامل نشریه کار شماره ۲۸۸ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.