همگام و هم‌صدا با کارگران ایران در روز اول ماه مه در جشن بین‌المللی کارگری شرکت کنیم!

ما فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند ضمن شرکت در مراسم اول ماه مه در رتردام، از سایر ایرانیان آزادیخواه و مبارز دعوت می‌کنیم تا با شرکت در این مراسم، صدای کارگران ایران و مبارزه‌شان برای کار، نان، آزادی و حکومت شوراها را پرطنین‌تر به گوش هم‌قطاران  و هم‌رزمان بین‌المللی‌شان برسانیم.

زنده‌باد آزادی و سوسیالیسم

پرتوان و پیروز باد رزم متحد کارگران

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند

POST A COMMENT.