هامبورگ – میتینگ در محکومیت رژیم فاشیستی ایران در قتل‌عام دهه ۶۰

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران

یاد جان فشاندگان راه آزادی سال‌های ۶۰ را گرامی بداریم

اعدام قتل عمد دولتی ست علیه اعدام مبارزه کنیم

میتینگ در محکومیت رژیم فاشیستی ایران در قتل‌عام دهه ۶۰

روز ۱۲ آگوست ۲۰۲۳ ساعت ۱۲ تا ۱۴

جلوی Mönkebergstr. 1 Saturn

شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ

POST A COMMENT.