هامبورگ فراخوان تجمع روز شنبه ۱۰ دسامبر ساعت ۱۴

فراخوان تجمع برای همبستگی با شانزده آذرهای سرخ و گرامی داشت مبارزات دانشجویی طی سال‌های متمادی و علیه سرکوب، دستگیری و اعدام توسط رژیم کودک کش

جمهوری اسلامی

شنبه ۱۰ دسامبر ساعت ۱۴

جلوی Saturn

شورای دفاع از مبارزات انقلابی مردم ایران – هامبورگ

POST A COMMENT.