نه به خیمه شب بازی انتخاباتی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

اطلاعیه مشترک احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست

کارگران وزحمتکشان برآنند تا متشکل شوند وجمهوری اسلامی سرمایه داری را براندازند وقدرت سیاسی را تسخیر کنند !

 زیرا که: رسالت این حکومت ، سرکوب کارگران وزحمتکشان وپرشورترین جوانان کمونیست وآزادیخواه بوده است . کاری که شاه با همه خونریزیها ازپس اش برنمی آمد. پنهان کردن دستها میسر نیست این حکومت درتاریخ با حمام خون تداعی می شود.

زیرا که : حیات این حکومت ازطریق استثماروچپاول هستی وثمره کارکارگران تامین می شود .حداقل حقوق کارگران سه برابر زیر خط فقر است و حتی حقوق ناچیزماهیانه آنها را پس ازکارطاقت فرسا، ماهها به تعویق می اندازند. کودکان گرسنه ویغما شده بی هیچ حمایتی درکوچه رها می شوند . آنها به تن فروشی وکارتن خوابی مبتلا یند ونیروی کار ارزانشان به جیب سرمایه داران سرازیرمی شود  .کافیست به امکانات بی حساب و زندگی غرق درنازونعمت وشادی این انگل های اجتماعی درحکومت نگاه شودتا معنای غارت مردم، دستگیرمان گردد. آنها چیزی جزشلاق وگلوله وجسد عزیزانمان برسفره های غارت شده نمی گذارند و نگذاشته اند.آنها خود منشا دردند . برای درمان کدام درد باید به همدستانشان رای داد؟  صدای قدمهای استوار بسوی کاخ هایشان شنیده می شود ودرمیانشان ولوله انداخته است. زیرا که هیچ بودگان درراهند وبرآنند تا قدرت را ازآنهابستانند وخود برسرنوشت خویش حاکم شوند.

زیرا که:  آنها با نیمی ازمردم، یعنی زنان ، چون بردگان رفتار می کنند وآنها را جزو مایملک مردان به حساب می اورند. حتی رنگ لباس وآرایش آنها رابزورشلاق تغییرمی دهند .تحقیرشان می کنند ونیمه انسان به حسابشان می آورند. درهای جامعه را برویشان می بندند ودرپستوی خانه حبس شان می کنند. این نیمه دیگر. این بردگان کارخانگی ،این محرومان ازحقوق اجتماعی ، تصمیم دارند آنها را ازقدرت بزیرآورند .انتخابشان قطعی وخشم شان چاره ناپذیر است .

آنها که دولت طبقه حاکم هستند آزادی را برنمی تابند وقلم هارا شکسته وجهنم آزادیخواهان و روزنامه نگاران، هنرمندان ونویسندگان را پدید آورده ا ند .دهها وصدها نفرازآنها را به جوخه های اعدام سپرده اند وهمچنان ادامه می دهند.زیرا که برای حفظ قدرت ومنفعت سرمایه ، چاره ای جز سرکوب آزادی ها ندارند . برای آزادی نخستین قدم سرنگونی این حکومت است .تنها راه کارگران وزحمتکشان تدارک این مهم است وبرای سرنگونیشان باید متشکل شد.

زیرا که: تقاضای کاربیشترومزد کمترپشت تمام اظهاراتشان موج می زند. هرگونه رفاه اجتماعی را کاهش سود خود به حساب می اورند .مردم رفاه وکاروآزادی می خواهند وطبقه حاکم دشمن این خواسته هااست. می گویید نه ؟ به « جرائم» زندانیان سیاسی نگاه کنید .آنها به خاطر همین خواسته ها در زندانهای مخوف شکنجه می شوند. جرم شاهرخ زمانی ورضا شهابی و خالد حردانی و….. دیگران چیست ؟ جز این خواسته ها؟!.

زیرا که: ترکیب فاجعه بارمذهب ودولت وسرمایه، یعنی فریب واستثماروسرکوب، حد اعلای جنایتکاری است . اینکه امروزحتی برخی ازاصلاح طلبان هم پی برده اند که این سیستم اصلاح ناپذیر است،نشانه تکاملشان نیست ومانع ازتدارک حکومتی دیگرومنجلابی دیگرازجنس سرمایه داری ازسوی آنان نمی شود. آنها می خواهند کاندیدای بعدی  سرمایه برای سرکوب وتخلیه خشم متراکم دراثرجنایات جاری باشند. درست همانگونه که با انقلاب ۵۷ وحکومت پادشاهی کردند. اینان ایران سال ۵۷ را ازکشوری مستعد مقابله با سرمایه جهانی وامپریالیسم با سرکوب انقلاب مردم  به زمین بکری برای مانورامپریالیستی تبدیل کردند.صف مجیزگویان امپریالیسم را بنگرید ! بی هیچ شرمی وعلنا همکار سرمایه جهانی شده اند .اینها محصول بذرهای خونینی است که سال ۵۷  کاشته شد . این همه رقیب پیدا شده است . بیهوده نیست که تحریم های گسترده و احتمال حمله نظامی وتغییر از بالا، نیروهای انقلابی را به صف آرایی درمقابل رژیم ازیکسو وآلترناتیوهای بورژوایی ودخالت امپریالیستی ازسوی دیگرموظف می کند . درچنین شرایطی هرچهارسال یکبارازکارگران وزحمتکشان می خواهند میان سرکوبگران خود یکی را انتخاب کنند. تنها به عدم شرکت در چنین  انتخاباتی نباید دلخوش بود ، با ید به تکرار شوم  بیش از سه دهه حکومت اسلامی نه گفت. کارگران و زحمتکشان ایران نان، کار و آزادی می خواهند نه سقوط اقتصادی، استبداد و سرکوب ، قمارهسته ای و تحریم های ویرانگر.باید انتخابات را به هر شکل ممکن و موثر به فرصتی برای گسترش اعتراضات توده ای درسراسر کشور، در مسیرمبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و بی اثر ساختن سناریوهای امپریالیستی و به دست گرفتن سرنوشت سیاسی توسط اکثریت مردم ایران، کارگران و زحمتکشان، مبدل ساخت.

برپراکندگی باید فایق آمد، خودرا متشکل نمود ودرصفوف مستقل برای نان وآزادی جنگید.  هرکس به اندازه کارونیاز واقعیش باید دریافت نماید . نجات بخشی، نه خدا نه شاه ونه قهرمانی درکار نیست . اینست انتخاب کارگران وزحمتکشان .

نه ! به مضحکه انتخابات 

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران

زنده باد آزادی!    زنده باد سوسیالیسم!

احزاب ، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

2013-06-10 

اسامی امضا کنندگان :

١-اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢-اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٣-اتحاد فدائیان کمونیست

٤-پیوند در خدمت کمونیست های ایران

٥- هسته اقلیت

٦-حزب رنجبران ایران

٧- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

٨- نشست زنان چپ و کمونیست

٩- سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) – کمیته مرکزی

١٠-سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) -هیئت اجرایی

١١-شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

١٢- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

١٣-شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه-هامبورگ

١٤-کانون همبستگی با کارگران ایران-گوتنبرگ

١٥-کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران-ناظر

١٦- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه٦٠در ایران – مونترال ،کانادا

١٧-میز کتاب دانمارک

POST A COMMENT.