نشریه کار سال ۱۳۹۱ – از شماره‌ ۶۱۸ تا ۶۴۱

کار شماره ۶۱۸ – نیمه اول فروردین ۱۳۹۱

کار شماره ۶۱۹ – نیمه دوم فروردین ۱۳۹۱

کار شماره ۶۲۰ – نیمه اول اردیبهشت ۱۳۹۱

کار شماره ۶۲۱ – نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱

خلاصه‌ای از اطلاعیه‌های سازمان

کار شماره ۶۲۲ – نیمه اول خرداد ۱۳۹۱

کار شماره ۶۲۳ – نیمه دوم خرداد۱۳۹۱

بن‌بست و چشم‌انداز تیره و تار جمهوری اسلامی

نقض حقوق به رسمیت شناخته شده کارگری و پرسش کارگران ایران از آی. ال. اُ و

ریشه‌‌ها و عواقب فساد مالی

خمینی نماد یک دهه سرکوب و بربریت در جامعه

سیر تحولات سیاسی و نظامی در سوریه

خلاصه‌ای از اطلاعیه‌های سازمان

 

کار شماره ۶۲۴ – نیمه اول تیر ۱۳۹۱

کار شماره ۶۲۵ – نیمه دوم تیر ۱۳۹۱

کار شماره ۶۲۶ – نیمه اول مرداد ۱۳۹۱

کار شماره ۶۲۷ – نیمه دوم مرداد ۱۳۹۱

کار شماره ۶۲۸ – نیمه اول شهریور ۱۳۹۱

کار شماره ۶۲۹ – نیمه دوم شهریور ۱۳۹۱

کار شماره ۶۳۰ – نیمه اول مهر ۱۳۹۱

کار شماره ۶۳۱ – نیمه دوم مهر ۱۳۹۱

کار شماره ۶۳۲ – نیمه اول آبان ۱۳۹۱

کار شماره ۶۳۳ – نیمه دوم آبان ۱۳۹۱

کار شماره ۶۳۴ – نیمه اول آذر ۱۳۹۱

کار شماره ۶۳۵ –  نیمه دوم آذر ۱۳۹۱

کار شماره ۶۳۶ – نیمه اول دی ۳۹۱

کار شماره ۶۳۷ – نیمه دوم دی ۱۳۹۱

کار شماره ۶۳۸ – نیمه اول بهمن ۱۳۹۱

خلاصه‌ای از اطلاعیه‌های سازمان

 کار شماره ۶۳۹ – نیمه دوم بهمن ۱۳۹۱

کار شماره ۶۴۰ – نیمه اول اسفند ۱۳۹۱

کار شماره ۶۴۱ – نیمه دوم اسفند ۱۳۹۱

POST A COMMENT.