نشریه کار سال ۱۳۷۱ – از شمار‌ه ۲۵۷ تا ۲۶۲

کار شماره ۲۵۷ – اردیبهشت ۱۳۷۱

 • تسلط ارتجاع اسلامی بر افغانستان
 • رشد و گسترش مبارزه توده‌ای
 • جشن اول ماه مه در کشورهای مختلف جهان
 • پیرامون دعوت از پناهندگان برای بازگشت به ایران
 • در “انتخابات” مجلس چه کسی شکست خورده است؟
 • زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی بین‌المللی کارگران سراسر جهان
 • اطلاعیه مشترک سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(، اتحاد کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
 • از میان نشریات
 • “حزب کمونیست کارگری” و تکرار سیاست‌ها و شعارهای غیر کارگری
 • “انجمن کارگران تبعیدی ایرانی” و اهداف و وظائف ناروشن
 • یاداشت‌های سیاسی
 • تخریب دفتر مجله “فاراد” و “دنیای سخن”
 • حمله هوائی رژیم به الخالص
 • راز شکست احزاب لیبرال – رفرمیست اروپائی
 • از یک جرقه حریق برخاست
 • پاسخ به سؤالات

کار شماره ۲۵۸ – تیر ۱۳۷۱

 • جمهوری اسلامی انحصارات بین‌المللی را به نجات خود فرا می‌خواند
 • گسترش تظاهرات نویدبخش اشکال عالی‌تر جنبش
 • اجلاس مونیخ و ناتوانی در حل معضلات سرمایه‌داری
 • میلیون‌ها کودک، قربانیان نظام سرمایه‌داری در سراسر جهان
 • حرکات اعتراضی در پشتیبانی از مبارزات توده‌های مردم
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(
 • شعر: ارتش گرسنگی راه می‌رود؛ ناظم حکمت
 • از میان نشریات
 • باز هم درباره خط اپورتونیستی “اکثریت”
 • تخریب مساکن زحمتکشان در تهران
 • یاداشت‌های سیاسی
 • مجلس چهارم، تابع دولت، “بازوی ولایت”
 • نتایج و چشم انداز تحولات درونی هیئت حاکمه
 • کمک های مالی رسیده
 • در جهت حل مشکل مالی سازمان تلاش کنیم!
 • بولتن مباحثات دوره جدید، شماره ۳ منتشر شد
 • علل و عوامل شکست انقلابات پرولتاریائی قرن بیستم، توکل
 • ترور شاهپور فیروزی را محکوم می‌کنیم!
 • پاسخ به سؤالات

کار شماره ۲۵۹ – شهریور ۱۳۷۱

 • گزارشی از برگزاری کنفرانس چهارم سازمان
 • “مرحله دوم تعدیل اقتصادی” و وعده های رژیم
 • سیر قهقرائی آموزش و پرورش
 • گزارش سیاسی کمیته اجرائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • به کنفرانس چهارم
 • قطعنامه های مصوب کنفرانس چهارم
 • قطعنامه شماره یک: قطعنامه درباره وظیفه فوری پرولتاریای ایران در انقلاب
 • قطعنامه شماره دو: قطعنامه مصوب درباره مبانی وحدت کمونیست‌ها
 • قطعنامه شماره سه: قطعنامه مصوب در مورد شیوه برخورد به سازمان فدائی –ایران
 • جمهوری اسلامی بار دیگر دست به یک جنایت فجیع زد
 • درگیری زحمتکشان یافت آباد با مزدوران رژیم
 • توضیح
 • حکومت اسلامی در گرداب تضادها و اختلافات بی انتها
 • پیام شرکت کنندگان در چهارمین کنفرانس سازمان به طبقه کارگر ایران
 • پیام شرکت کنندگان در چهارمین کنفرانس سازمان به خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی
 • فراخوان کمک مالی

کار شماره ۲۶۰ – آبان ۱۳۷۱

 • پیروزی دمکرات‌ها در آمریکا و پیامد آن
 • اگر وحدت حزبی به فوریت مقدور نیست برای ایجاد یک اتحاد سیاسی پایدار تلاش کنیم
 • رشد و گسترش مبارزات کارگری در اروپا و تظاهرات معدنچیان انگلیسی در لندن
 • کشتار و سرکوب خلق کرد بدست ارتش ترکیه و همدستان وی را محکوم می‌کنیم!
 • از میان نشریات
 • تاریخ واقعی و ادعاهای تاریخی حزب توده
 • مبارزه متشکل، ضرورت مبرم دستیابی به مطالبات کارگری
 • مداخلات دیروزی، “با وسایل امروزی”
 • یاداشت‌های سیاسی
 • بحران در مناسبات جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی
 • کوبا و مسائل و مشکلات دوران ویژه
 • رشد فاشیسم در آلمان
 • گرامی باد هفتاد و پنجمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر

کار شماره ۲۶۱ – دی ۱۳۷۱

 • کمیته‌های مخفی کارخانه یگانه بدیل برای متشکل ساختن کارگران در وضعیت موجود
 • سیاهکل سمبل عزم و استواری در مبارزه
 • رکود تولیدات صنعتی و چشم انداز وخامت اوضاع اقتصادی رژیم
 • حدود ۲۰هزار کارگر ذوب آهن اصفهان در معرض اخراج
 • فراخوان کمک مالی
 • اطلاعیه سازمان به مناسبات قیام و سیاهکل
 • تجارب قیام و سیاهکل را پاس داریم
 • کمک های مالی رسیده
 • فراخوان اتحادیه سندیکاهای آلمان D G B علیه نژادپرستی ۱۷ اکتبر ۱۹۹۲
 • یاداشت‌های سیاسی
 • ولایت مطلقه خامنه‌ای و تشدید اختلافات حکومتی
 • گسترش دامنه میلیتاریزم در جامعه، نشان ضعف است نه اقتدار!
 • پاسخ به سؤالات
 • واکنش سران رژیم در قبال محکومیت بین‌المللی

کار شماره ۲۶۲ – اسفند ۱۳۷۱

 • ۸ مارس و مبارزه زنان برای رهائی
 • مسئول این همه فجایع و کشتار کیست؟
 • بودجه ۷۲ و وخامت مطلق وضعیت کارگران و زحمتکشان
 • نشریه کار ۱۵ ساله شد
 • جلاد! مرگت باد!
 • پیام نوروزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران )اقلیت(
 • پتک است خون من در دست کارگر، داس است خون من در دست برزگر
 • گرامی باد یاد شهدای گمنام سازمان
 • با ایمان به پیروزی راه مان!
 • کارت تبریک سازمان به مناسبات فرارسیدن بهار ۱۳۷۲
 • زنده باد خاطره کمون پاریس، نخستین حکومت کارگری جهان
 • از میان نشریات
 • ملاحظاتی بر “گزارش سیاسی کمیته مرکزی” شورایعالی
 • سه تصویر، یک چشم انداز: باید زنده بمانیم!
 • یاد رفقا: جعفر )خشایار(، عبدالله، اسدالله، سیمین و نسرین پنجه شاهی گرامی باد!
 • یاداشت‌های سیاسی
 • رفسنجانی خواستار تعدیل سیاست آمریکاست
 • توهم پراکنی بین‌المللی و ماهیت سیاست‌های کلینتون
 • در یکصد و دهمین سالگرد درگذشت مارکس، مارکس و اندیشه های مارکس زنده است
 • و زنده خواهد ماند
 • پاسخ به سؤالات

POST A COMMENT.