نشریه کار سال ۱۳۶۷ – از شماره‌ ۲۲۰ تا ۲۳۱

کار شماره ۲۲۰ – فروردین ۱۳۶۷

 • “انتخابات” و تسویه حساب جناح‌ها
 • بودجه سال ۶۷: وسیله‌ای برای غارت و چپاول توده‌های زحمتکش
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) پیرامون ماجراجوئی‌های امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس
 • یاداشت‌های سیاسی
 • تازه‌ترین دستاورد جنگ ارتجاعی در منطقه!
 • افغانستان و قرارداد ژنو
 • طبقه کارگر در آستانه اول ماه مه
 • انشعاب در حزب دمکرات کردستان ایران
 • موضع سازمان ما نسبت به انتقاد از خود “شورایعالی”
 • زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران سراسر جهان!
 • سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • از میان نشریات
 • نغمه‌سرایی اکثریت (جناح کشتگر) در ستایش نهادهای بورژوائی
 • اپورتونیسم و تبلیغ صلح ارتجاعی – بوروکراتیک
 • گرامی باد خاطره رفیق کبیر فدائی شهید و همرزمانش
 • توضیح و تشریح برنامه سازمان (۹)
 • در باره انتشار “جهان کمونیست”
 • ارگان کمیته خارج از کشور سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • شعری از لاهوتی
 • پاسخ به سؤالات
 • گرامی باد خاطره شهدای فروردین ماه سازمان

کار شماره ۲۲۱ – اردیبهشت ۱۳۶۷

 • چشم انداز اعتلاء نوین جنبش و ضرورت یک آلترناتیو انقلابی
 • رفسنجانی: “زمان دیگر به نفع ما نیست”
 • اول ماه مه، یک پیروزی برای طبقۀ کارگر
 • شعری از فدائی شهید رفیق مرضیه احمدی اسکوئی
 • یاداشت‌های سیاسی
 • افشاگری‌های جناح‌های هیئت حاکمه علیه یکدیگر
 • انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، شکست دیگری برای جمهوری اسلامی
 • اعتلاء جنبش انقلابی خلق فلسطین و زوال پان اسلامیسم
 • از میان نشریات
 • نا پیگیری حزب کمونیست کومه‌له در طرح شعار تبدیل جنگ به جنگ داخلی
 • معضل آلترناتیو بورژوائی آقای رجوی
 • توضیح و تشریح برنامه سازمان (۱۰)
 • گرامی باد خاطره شهدای اردیبهشت ماه سازمان
 • پاسخ به سؤالات
 • گرامی باد خاطره حماسه آفرینی دانشجویان در اردیبهشت ۱۳۵۹
 • باد خاطرۀ کارگران شهید “جهان چیت”

کار شماره ۲۲۲ – خرداد ۱۳۶۷

 • مرحله شکست های پی درپی
 • وخامت اوضاع سیاسی جمهوری اسلامی
 • بازنگری به ۳۰خرداد
 • یاد جان‌باختگان خلق عرب گرامی باد
 • یاداشت‌های سیاسی
 • هراس “نهضت آزادی” از وخامت اوضاع رژیم
 • اهداف و منافع واحد
 • از میان نشریات
 • پاسخ به نامه‌ها، یا توجیه گیج‌سری از روی استیصال؟
 • اکثریت (جناح کشتگر) و مبانی دیدگاه توده‌ای
 • اعتصاب کوره پزخانه‌ها، یادآور قهرمانی طبقه کارگر
 • طرح برنامه راه کارگر تجسم اپورتونیسم و گیج‌سری
 • توضیح و تشریح برنامه سازمان (۱۱)
 • توضیح و تصحیح
 • یاد رفیق کبیر امیر پرویز پویان، فدائی شهید رفیق سعید سلطانپور گرامی باد
 • پاسخ به سؤالات
 • گرامی باد یاد شهدای خردادماه سازمان

کار شماره ۲۲۳ – تیر ۱۳۶۷

 • تشدید بحران سیاسی و ضرورت وحدت
 • جمهوری اسلامی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت
 • وخامت مطلق شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان
 • شعری از لاهوتی
 • یاداشت‌های سیاسی
 • جنایت آفرینی امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسلامی
 • تمرکز هم چاره ساز بحران‌های رژیم نیست
 • گسترش مناسبات کشورهای سوسیالیستی با جمهوری اسلامی، نقض آشکار انترناسیونالیسم پرولتری
 • توضیح و تشریح برنامه سازمان (۱۲)
 • از میان نشریات
 • “دمکراسی نامحدود” و رادیکال نمائی راه کارگر
 • صلح خواهی اکثریت (جناح نگهدار(،”تدارک” تکرار “فجایع” پیشین!
 • نا ایمنی محیط کار، جان هشت کارگر را گرفت!
 • یاد همیشه جاوید فدائی خلق رفیق کبیر حمید اشرف گرامی باد
 • پاسخ به سؤالات
 • گرامی باد یاد شهدای تیرماه سازمان

کار شماره ۲۲۴ – مرداد ۱۳۶۷

 • دمکراسی و سوسیالیسمِ از دیدگاه راه کارگر
 • علیه پراکندگی در دفاع از وحدت
 • جنگ، “صلح”، نتایج و چشم انداز!
 • نوزدهمین کنفرانس (ح.ک.ا.ج.ش) ادامه کدام خط؟
 • یاداشت‌های سیاسی
 • “تجدید بیعت” با خمینی، سرپوش بر ورشکستگی سیاسی
 • مجاهدین: یک شکست سیاسی جدید
 • توضیح و تشریح برنامه سازمان (۱۳)
 • صلح بادوام و دمکراتیک در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی است
 • سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت(
 • توضیح و تصحیح
 • در فروش سهام کارخانه‌ها به کارگران، چه اهدافی تعقیب می‌شود؟
 • انگلس و نقش قهر در تاریخ (به مناسبات نود و سومین سالگرد مرگ فردریش انگلس(
 • گرامی باد خاطره شهدای مردادماه سازمان
 • موج جدید اعدام و تیرباران در زندان‌ها

کار شماره ۲۲۵ – شهریور ۱۳۶۷

 • نخستین گام در راه وحدت
 • نخستین شکاف در جناح مسلط هیأت حاکمه
 • در اعتراض به موج اعدام‌ها، خروش خود را رساتر سازیم
 • شعری از فدائی خلق رفیق سعید سلطانپور: زندان فلات
 • پیرامون موج جدید اعدام زندانیان سیاسی
 • اطلاعیه مشترک سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان چریکهای فدائی خلق ایران )اقلیت(
 • یاداشت‌های سیاسی
 • بن بست مذاکرات “صلح” ایران و عراق
 • موسوی اردبیلی: “تا وقتی انقلاب اسلامی باقی ست، سپاه پاسداران هم باقی ست”
 • از میان نشریات
 • کشتگری‌های اپورتونیست و اندرزهای اتوپیستی آقای کشتگر
 • رجوی و عوامفریبی‌های کهنه شده
 • دمکراسی و سوسیالیسمِ از دیدگاه راه کارگر (۲)
 • گرامی باد یاد شهدای شهریور ماه سازمان
 • در جهت حل مشکل مالی سازمان تلاش کنیم!
 • گرامی باد یاد معلم انقلابی، رفیق صمد بهرنگی

ضمیمه   کار شماره ۲۲۵ – شهریور ۱۳۶۷

 • اطلاعیه کمیسیون وحدت
 • سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
 • پیوست شماره ۱
 • پیوست شماره ۲
 • مسائل مورد بحث و اختلاف برنامه‌ای
 • پیوست شماره ۳
 • مسائل مورد بحث و اختلاف اساسنامه‌ای
 • پیوست شماره ۴
 • نظر کمیسیون وحدت راجع به بحران منجر به چهارم بهمن

کار شماره ۲۲۶ – مهر ۱۳۶۷

 • ضرورت تشدید مبارزه علیه خفقان و سرکوب
 • ادامه بن بست در مذاکرات
 • حلبی آباد “غیرقانونی” است، قانون هم تخریب آن بر سر ساکنین است
 • یاداشت‌های سیاسی
 • جنجال رای اعتماد به کابینه، افشای فساد در دستگاه حکومتی و ادامه کشمکش‌ها
 • نخست وزیر از “حق خویش” صرفنظر می‌کند
 • نمایندگان مجلس ارتجاع فساد در کابینه را افشا می‌کنند
 • کشمکش در درون کابینه
 • جنبش خلق فلسطین در برابر یک آزمون تاریخی
 • از میان نشریات
 • حزب توده و “سیاست نظامیگری رژیم”
 • “اکثریت” جناح کشتگر: چاکری در آستان مجاهدین
 • دمکراسی و سوسیالیسمِ از دیدگاه راه کارگر (۳)
 • توضیح و تشریح برنامه سازمان (۱۴)
 • گرامی باد یاد شهدای مهر ماه سازمان
 • بیاد فدائی کبیر، رفیق شهید سیامک اسدیان )اسکندر(
 • فدائی خلق رفیق ابرندی به شهادت رسید!
 • پاسخ به سؤالات
 • در بیست و یکمین سالگرد شهادت ارنستو چه گوارا یاد این کمونیست کبیر و انترناسیونالیست برجسته را گرامی میداریم
 • رفقا! اعضاء و هواداران سازمان! سازمان برای پیشبرد وظائف انقلابی‌اش به کمک‌های مالی شما نیازمند است. با کمک‌های مالی خود سازمان را یاری رسانید.

کار شماره ۲۲۷ – آبان ۱۳۶۷

 • دین از دولت باید بطور کامل جدا گردد
 • رژیم دیگر نمی‌تواند به شیوه گذشته حکومت کند
 • طبقه کارگر قانون کار ارتجاعی را تحمل نخواهد کرد
 • یاداشت‌های سیاسی
 • خمینی وحدت جناح‌ها را تبلیغ می‌کند، اما اختلافات تشدید می‌گردد
 • خلق کرد در معرض سرکوب وحشیانه رژیم‌های ارتجاعی ایران، عراق، ترکیه
 • پیروزی بوش: گرایش روزافزون به ارتجاع سیاسی و نظامیگری
 • از میان نشریات
 • اپورتونیست ها در انتظار “رفرم‌های احتمالی”
 • گرایش براست در سیاست‌های حزب کمونیست کومله
 • توضیح و تشریح برنامه سازمان (۱۵)
 • مسائل مربوط به جنگ و صلح در عصر انقلابات پرولتری
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق منصور اسکندری عضو کادر مرکزی سازمان
 • انقلاب اکتبر منادی عصر طوفان‌ها
 • پاسخ به سؤالات
 • گرامی باد یاد شهدای آبان ماه سازمان

کار شماره ۲۲۸ – آذر ۱۳۶۷

 • جمهوری اسلامی و سرکوب قهری دهقانان
 • بحران عمیق تر می‌شود
 • تخریب حلبی آبادها بنام مبارزه علیه فساد و اعتیاد
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) پیرامون اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی
 • یاداشت‌های سیاسی
 • وقتی که سران جمهوری اسلامی هم مدافع حقوق بشر می‌شوند!
 • جمهوری اسلامی و امپریالیسم امریکا در تلاش جهت از میان برداشتن آخرین موانع برقراری مناسبات رسمی
 • توضیح و تشریح برنامه سازمان (۱۶)
 • ضرورت انقلاب قهری و دیکتاتوری پرولتاریا
 • از میان نشریات
 • کمیته‌های کارخانه و تحریفات اپورتونیستی راه کارگر
 • اکثریت: تلاش برای اتحاد رسمی لیبرال‌ها و رفرمیست‌ها
 • مجاهدین خلق و داستان “آی دزد، آی دزد”
 • گرامی باد خاطره شهدای آذرماه سازمان
 • دژخیمان درپی کسب تجارب جدید زندانبانی
 • گرامی باد خاطره شهدای ۱۶ آذر
 • پاسخ به سؤالات

کار شماره ۲۲۹ – دی ۱۳۶۷

 • کشتار زندانیان سیاسی نشانه ای از وخامت اوضاع رژیم
 • جمهوری اسلامی در چنگال بحران حکومتی
 • سیر صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد
 • نخست وزیر جمهوری اسلامی درپی ارائه الگو به جهانیان
 • شعر: در ستایش کار غیرقانونی؛ برشت
 • دربارۀ اعدام گروهی از فدائیان اقلیت
 • اطلاعیه مشترک سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) و سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
 • یاداشت‌های سیاسی
 • تبلیغات رژیم و مسئله آزادی فعالیت احزاب
 • اهداف خمینی از ارسال نامه به گورباچف
 • توضیح و تشریح برنامه سازمان (۱۷)
 • از میان نشریات
 • راه کارگر بر مواضع اپورتونیستی خود پای می‌فشارد
 • “اکثریت” در وصف ترقی خواهی مجاهدین یاوه سرائی می‌کند!
 • وضعیت اسف بار آموزش و پرورش در ایران
 • گرامی باد سی مین سالگرد انقلاب کوبا
 • پاسخ به سؤالات
 • گرامی باد خاطره شهدای دیماه سازمان

کار شماره ۲۳۰ – بهمن ۱۳۶۷

 • سیاهکل: بازگشت به سنت‌های انقلابی کمونیست‌های ایران
 • مانور جدید هیئت حاکمه
 • تجربه شوراها و کنترل کارگری در انقلاب
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به مناسبات سالروز قیام و سیاهکل
 • یاداشت‌های سیاسی
 • جمهوری اسلامی آزادی عقیده و بیان را در هیچ کجای جهان تحمل نمی‌کند
 • نیروهای دمکراتیک افغانستان در معرض یک قضاوت تاریخی
 • توضیح و تشریح برنامه سازمان (۱۸)
 • اردوگاه سوسیالیسمِ: دست آورد انقلابات اجتماعی پرولتری
 • “جهان” کمونیست
 • شعری از رفیق سعید سلطانپور بیاد رفیق جهانگیر قلعه میاندوآب (جهان(
 • شعر: “آ… ی توماج، توماج”
 • به مناسبت سالروز درگذشت لنین
 • گرامی باد یاد فدائی شهید حمید مؤمنی و فدائی شهید سیادتی
 • گرامی باد خاطره شهدای بهمن ماه سازمان

کار شماره ۲۳۱ – اسفند ۱۳۶۷

 • نوروز را به توده‌های مردم ایران تبریک می‌گوئیم
 • نتایج فتوای خمینی بر اوضاع اقتصادی و سیاسی رژیم
 • دهمین سالگرد انتشار نشریۀ کار
 • وضعیت زنان، آینه تمام نمای جامعۀ ایران
 • یاداشت‌های سیاسی
 • اعتراف به شکست و تشدید مخاصمات درونی هیئت حاکمه
 • از میان نشریات
 • راه کارگر – مجادله بر سر چیست و حق با کیست؟
 • توجیهات مجاهدین در “فاز” شکست
 • توضیح و تشریح برنامه سازمان (۱۹)
 • ۱۸ مارس سالروز برقراری کمون پاریس نخستین حکومت کارگری جهان گرامی باد
 • پتک است خون من در دست کارگر، داس است خون من در دست برزگر
 • کارل مارکس، آموزگار و رهبر کبیر پرولتاریای جهان
 • پاسخ به سؤالات
 • نام استالین و خاطرۀ او در میان کارگران سراسر جهان زنده است

POST A COMMENT.