نشریه کار سال ۱۳۶۲ – از شماره ۱۶۶ تا ۱۷۸

کار شماره ۱۶۶ – ۲۷ فرودین ۱۳۶۲

 • مبارزات پرولتاریا و نقش پیشرو
 • سرمقاله: زنده باد همبستگی کارگران سراسر ایران
 • اول اردیبهشت روز حماسه و مقاومت دانشجویان انقلابی
 • بررسی اشکال مبارزاتی کارگران و زحمتکشان (بخش آخر) – مهرماه ۶۰ الی مهرماه ۶۱ –
 • وظایف پیشرو
 • در تدارک قیام (۲) نقش قهر و اشکال قهر
 • دو راه بیشتر وجود ندارد
 • جنبش کارگری
 • اخبار کوتاه کارگری
 • شیراز – کارخانه ایگار
 • ایران ناسیونال
 • پارس متال
 • گلوله ژ-۳ عیدی رژیم به کارگران
 • هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز
 • کمون جاودانه است
 • گرامی باد خاطره فدائی کبیر رفیق بیژن جزنی و همرزمانش

کار شماره ۱۶۷ – ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۲

 • بن بست مماشات طلبی و رویزیونیسم پیروزی مارکسیسم انقلابی است
 • سرمقاله: مبارزات خلق کرد و رابطه آن با جنبش سراسری
 • روز اول ماه مه،
 • روز تجلی خشم طبقه کارگر علیه رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی
 • ریشه های طبقاتی سوسیال رفرمیسم “حزب توده”
 • رزم کارگران (۲)
 • جنبش کارگری
 • جنبش انقلابی خلق کرد
 • گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و زندان‌ها (۱)
 • فجایع رژیم در زندان‌ها
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • رفقا! هواداران!
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • “خودکفائی” به کمک قراردادهای امپریالیستی!

کار شماره ۱۶۸ – ۱۴ خرداد ۱۳۶۲

 • شکست یک استراتژی
 • سرمقاله: جنبش کارگری و وظایف ما
 • حکومت سرمایه‌داران در پوشش دولت اسلامی “خدمتگزار همه قشرها”
 • در تدارک قیام (۳) فن قیام
 • ریشه های طبقاتی سوسیال رفرمیسم “حزب توده” (۲)
 • گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و زندان‌ها (۲)
 • رهنمودهایی درباره مسایل زندانیان سیاسی
 • رفقا! هواداران! برنامه عمل سازمان را بهر طریق ممکن به میان توده‌ها ببرید
 • یاداشت‌های سیاسی
 • جاودان باد خاطره فدائیان شهید رفقا امیر پرویز پویان، رحمت الله پیرونذیری
 • تذکر به هواداران
 • جنبش انقلابی خلق کرد

کار شماره ۱۶۹ – ۶ تیر ۱۳۶۲

 • سرمقاله: تاریخ می آموزد
 • بانک اسلامی: کلاه شرعی برای جذب سرمایه‌ها در جهت رهائی از رکود تولید
 • ریشه های طبقاتی سوسیال رفرمیسم “حزب توده”(۳)
 • پایگاه طبقاتی حزب توده
 • سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران)کومله) و اتحاد مبارزان کمونیست
 • پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران )کمیته خارج از کشور)
 • به جبهه فارابوندومارتی
 • مبارزات و فعالیت‌های انقلابی رفقا و هواداران سازمان در خارج از کشور
 • جنبش انقلابی خلق کرد
 • اعتصاب سراسری در کردستان
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق کبیر حمید اشرف
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق بهروز دهقانی
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق اسکندر صادقی نژاد
 • گرامی باد خاطره شاعر، رزمنده و هنرمند خلق فدائی شهید رفیق سعید سلطانپور
 • یاداشت‌های سیاسی

کار شماره ۱۷۰ – ۲۸ تیر ۱۳۶۲

 • جرقه های انقلاب
 • سرمقاله: بن بست جنگ
 • در تدارک قیام (۴) قیام و رهبری
 • بانک اسلامی (۲)
 • ریشه های طبقاتی سوسیال رفرمیسم “حزب توده”(۴)
 • رابطه حزب توده با قدرت حاکمه و جایگاه آن در جریان مبارزه طبقاتی
 • سبک کار کومله برای تشکیل حزب کمونیست، نقل از” ریگای گه ل” شماره ۷
 • اطلاعیه امور مالی سازمان، هم میهنان مبارز کارگران و زحمتکشان!
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • گلوله این است پاسخ رژیم‌های ارتجاعی و ضد خلقی به خواسته‌های به حق زحمتکشان
 • اعلامیه هواداران سازمان در ۷ تیر در جریان حرکت اعتراضی
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • خامنه ای: “برای روزهای دشوار آینده باید آماده شویم”
 • شکاف در سپاه
 • جنبش انقلابی خلق کرد

کار شماره ۱۷۱ – ۱۸ مرداد ۱۳۶۲

 • آلترناتیو پرولتری و مسئله تصرف قدرت
 • سرمقاله: سرمایه گذاری خارجی یا تاراج سرمایه ملی؟
 • هیاهوی بسیار برای…
 • در تدارک قیام (۵) قیام و رهبری
 • کردستان سرزمین زندگی و مبارزه
 • سه آلترناتیو حکومتی در مقابل رژیم ضد انقلابی جمهوری اسلامی
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • جنایتکار کیست؟
 • “خودکفائی”!
 • برنج سرگردان در راه
 • هشدار به دانش آموزان

کار شماره ۱۷۲ – ۸ شهریور ۱۳۶۲

 • سبک کار خرده بورژوازی
 • گسست در کابینه
 • سرمقاله: ارزیابی جنبش کارگری و وظایف ما
 • در راستای اعتصاب عمومی سیاسی و قیام
 • جنبش کارگری
 • پارس متال
 • حمله به سفارت ژاپن
 • کمیته سازماندهی هسته‌های مخفی مقاومت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • کار و کارگران زحمتکشان هواداران
 • جنبش انقلابی خلق کرد
 • صمد جاودانه است
 • جاودان باد خاطره فدائی شهید رفیق سینا

کار شماره ۱۷۳ – ۳۱ شهریور ۱۳۶۲

 • پیام و رهنمود سازمان چریکهای فدائی خلق به دانش آموزان و معلمان مبارز
 • “زنگ” مبارزه
 • بحران پاکستان
 • ملاحظاتی دربارۀ کمیته های مخفی اعتصاب (۱)
 • هشدار به هواداران
 • جنبش کارگری
 • مجتمع طرح گسترش پتروشیمی
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • رفقا! هواداران! برنامه عمل سازمان را بهر طریق ممکن به میان توده‌ها ببرید
 • جنبش انقلابی خلق کرد
 • یاد رفقا جواد کاشی، انور اعظمی را با تداوم مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری
 • اسلامی و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق گرامی داریم
 • جاودان باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق انور اعظمی
 • جاودان باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق جواد کاشی

کار شماره ۱۷۴ – ۱۰ آبان ۱۳۶۲

 • به مناسبت شصت و ششمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
 • شوراها و قدرت سیاسی
 • سرمقاله: انتخابات مجلس و مسئله تضادهای رژیم
 • دانشگاه، از سنگر آزادی تا لانه ارتجاع
 • نامه یک رفیق به نشریه کار
 • خاطراتی از رهبران حزب توده در زندانهای شاه، سنت ندامت کردن در حزب توده‌ایران
 • پاسخ به سوالات: کار و کارگران و زحمتکشان و هواداران
 • یاداشتهای سیاسی
 • شکست مفتضحانه دولت در خرد برنج

ضمیمه خبری کار شماره ۱۷۴ – ۱۰ آبان ۱۳۶۲

 • ضرورت انتشار ضمیمه خبری کار
 • جنبش توده‌ای
 • جنبش کارگری
 • خوزستان، تهران، نجف آباد اصفهان
 • ثروت اندوزی سران رژیم
 • اشغال دفتر هواپیمایی ایران در فرانکفورت
 • اخبار زندان‌ها

کار شماره ۱۷۵ – ۲۰ آذر ۱۳۶۲

 • بنام آوارگان جنگ بکام سازندگان جنگ
 • سرمقاله: ذبح آزادی به روش اسلامی
 • ملاحظاتی دربارۀ کمیته های مخفی اعتصاب (۲)
 • به مناسبت شصت و ششمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
 • شوراها و قدرت سیاسی (۲)
 • اطلاعیه کمیته خارج از کشور
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • قطعنامه آکسیون‌های سراسری
 • بیاد دومین سالگرد شهادت فدائی کبیر رفیق سیامک اسدیان (اسکندر(
 • یاداشت‌های سیاسی
 • اگر نشد خراب کنید
 • اعتراض انقلابیون ایرلند نسبت به جنایات رژیم جمهوری اسلامی
 • توطئه مشترک انگلیس و ایران

ضمیمه خبری کار شماره ۱۷۵ – ۲۰ آذر ۱۳۶۲

 • جنبش توده‌ای باغ جلالی از شهرک‌های جاده ساوه
 • اخبار جنگ ارتجاعی
 • جنبش کارگری
 • پارس متال
 • صنایع دفاع
 • ایران ناسیونال
 • بریجستون
 • دخان (واقع در جاده ساوه – همدان(
 • روستای” انار” (مشکین شهر(
 • قرارداها
 • اسناد قراردادهای رژیم با آمریکا
 • اخبار زندان‌ها
 • جزیرۀ ابوموسی

کار شماره ۱۷۶ – ۲۴ دی ۱۳۶۲

 • تعدیل بحران به سیاق جمهوری اسلامی
 • سرمقاله: چشم انداز بن بست قدرت
 • “شورای ملی مقاومت” و مسئله خودمختاری
 • نگرشی بر نحوۀ توزیع در جمهوری اسلامی
 • خلق قهرمان ترکمن، خاری در چشم رژیم
 • یاداشت‌های سیاسی
 • فساد در رژیم جمهوری اسلامی
 • “حصر اقتصادی” فریب رژیم علیه زحمتکشان
 • سال نو میلادی بر هم میهنان مسیحی مبارک باد
 • نگرشی بر فعالیت‌های تشکیلات خارج از کشور سازمان

ضمیمه خبری کار شماره ۱۷۶ – ۲۴ دی ۱۳۶۲

 • آوارگان جنگ ، علیه رژیم، بر ضد جنگ
 • جنبش کارگری
 • شرکت دخانیات
 • تولیدارو
 • پارس متال
 • خودروسازان )فیات(
 • اخبار زندان‌ها
 • زندان اوین
 • تبریز
 • دخانیات
 • شرکت واحد
 • بندر خمینی
 • اخبار مبارزات توده‌ها
 • تاکسیرانان تهران
 • جنبش انقلابی خلق کرد

کار شماره ۱۷۷ – ۲۹ بهمن ۱۳۶۲

 • سیاهکل آغاز فعالیت جنبش نوین کمونیستی ایران
 • سرمقاله: قیام بهمن و قدرت سیاسی
 • برخی از جوانب قیام
 • دربارۀ طبقه بندی مشاغل
 • پاسخ به سوالات: کار و کارگران و زحمتکشان و هواداران
 • سود ویژه حق مسلم کارگران است (کمیته کارگری تهران)
 • یاداشت‌های سیاسی…
 • راهپیمایی ۲۲ بهمن شکست سیاسی رژیم
 • اطلاعیه هواداران سازمان “سیستان و بلوچستان”

ضمیمه خبری کار شماره ۱۷۷ – ۲۹ بهمن ۱۳۶۲

 • اخبار جنگ ارتجاعی
 • جنبش توده‌ای
 • جنبش کارگری
 • شرکت دخانیات، پارس متال، تولیدارو، کارخانجات مینو، ایران ناسیونال، صنایع دفاع
 • اخبار زندان‌ها
 • درگیری وزارت کشور و شهرداری
 • گوشه‌ای از جنایات مزدوران رژیم
 • جدول تعداد شرکت کنندگان در مسیرهای تعیین شده از سوی رژیم ترکیب آن‌ها،
 • نوع شعارها در مراسم فرمایشی رژیم در ۲۲ بهمن – تهران

کار شماره ۱۷۸ – اسفند ۱۳۶۲

POST A COMMENT.