نبرد خلق، دوره جدید شماره ۲

تز “راه رشد غیر‌سرمایه‌داری”، از لحاظ تئوریک، تجدید نظر در تئوری سوسیالیستی مبارزه‌ی طبقاتی است و از لحاظ عملی به‌ معنای پشت پا زدن به مبارزه طبقاتی انقلابی، نفی گذار قهر‌آمیز و انکار ضرورت تامین هژمونی پرولتاریایی در انقلاب دمکراتیک است.

POST A COMMENT.