مردم آزادی خواه و برابری طلب ایران

مردم آزادی خواه و برابری طلب ایران

در شرایطی که قریب به اتفاق دانشگاه های ایران در اعتصاب بسرمی برند و دانشجویان  مورد هجوم وحشیانه مزدوران رژیم قرار گرفته اند ، همچنین در شرایطی که کارگران شرکت اسنپ و بخشی از کارگران پیمانی نفت دست به اعتصاب زده اند ، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران طی فراخوانی برای سه شنبه ۱۲ مهرماه  دانش آموزان و معلمان را فراخوان داده است که از حضور در کلاسهای درس  خودداری کنند تا با مبارزات اعتراضی و اعتصابی شما مردم همراهی کنند .

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن حمایت خود از این فراخوان ، از شما میخواهد که با آن همراه شده و حمایت فعال خود را در اشکال گوناگون بر علیه جمهوری اسلامی به نمایش بگذارید .

۰۴٫۱۰٫۲۰۲۲

امضا: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

POST A COMMENT.