مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه: نه آرامش، نه سازش

موج گسترده‌ی اعتصاب عمومی در فرانسه، همچنان بر صخره‌های شکننده‌ی نئولیبرالیسم می‌تازد و به نظر می‌رسد، نه آرامشی در راه است و نه سازشی.

روز ۵ دسامبر، تاریخی نو در تقویم طولانی مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه به ثبت رسید. طبق اظهارات اتحادیه‌ی س.ژ.ت، یک و نیم میلیون نفر در اکسیون‌ها و تظاهرات علیه طرح رفرم بازنشستگی دولت شرکت کردند. در این روز قطارها از حرکت بازایستادند، بسیاری از هواپیماها از پرواز ماندند، دانش‌آموزان و دانشجویان به جای حاضر شدن در کلاس درس در مبارزات خیابانی شرکت کردند. در این روز، طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان فرانسه و بسیاری از اقشار مزدبگیر از جمله کارکنان بیمارستان‌ها و آتش‌نشانی به تظاهراتی پیوستند که از سوی س.ژ.ت، فراخوانده شده و حزب اجتماع ملی (جبهه ملی سابق)، حزب “اروپا اکولوژی – سبزها” و احزاب چپگرا از جمله حزب سوسیالیست، حزب کمونیست فرانسه و حزب “فرانسه نافرمانبردار” و جنبش جلیقه زردها از آن پشتیبانی کردند.

این رویارویی و صف‌بندی عظیم طبقاتی در مقابل سیاست‌های نئولیبرالیستی است که از آغاز دوران خود، شمشیرهای نظام سرمایه‌داری را از رو بسته و این بار در ادامه‌ی سیاست‌های ریاضت اقتصادی برای زحمتکشان، قصد به غارت بردن صندوق‌های بازنشستگی را دارد، تا به ویژه مزدبگیرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور کار می کنند، به سوی بیمه‌های خصوصی رانده شده و در چنگال سرمایه‌داران بخش خصوصی گرفتار آیند.

با این که مارکون، رئیس جمهور فرانسه، اصلاحاتی را در این طرح پیشنهاد کرد تا شاید شعله‌های آتش خشم و مبارزه‌ی مردم را فرونشاند، اما از روز، ۱۷ دسامبر، مجددا موج تازه‌ای از اعتصابات شروع شد که سمبل تداوم مبارزه و سازش‌ناپذیری طبقاتی کارگران و زحمتکشان می‌باشد.

حتی موج سرکوب و اِعمال خشونت شدید از سوی پلیس فرانسه نتوانست خدشه‌ای در اراده‌ی معترضان مبارز ایجاد کند. با این که حتی دو سندیکای پلیس فرانسه نیز از اعتصاب‌کنندگان حمایت کرده بودند، اما دستگاه پلیس به عنوان دستگاه سرکوب دولتی، خدمت خود به سرمایه‌داران را انجام داد. صدها نفر در اثر شلیک گلوله‌های پلاستیکی از سوی پلیس مجروح و صدها نفر بازداشت شدند.

کمیته‌ی خارج سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن پشتیبانی از مبارزات کارگران و زحمتکشان در فرانسه علیه سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت و علیه نظم سرمایه‌داری، اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی دولت فرانسه را به شدت محکوم می‌کند و کارگران و زحمتکشان جهان را به حمایت از مبارزات جاری در فرانسه فرا می‌خواند، چرا که دشمن طبقاتی در فرانسه، همان طبقه سرمایه‌داریست که در شیلی، در لبنان، عراق و ایران رویاروی کارگران و زحمتکشان ایستاده، و مصمم در نابودی حداقل حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی، آنان را بی‌رحمانه به خاک و خون می‌کشد.

کارگران سراسر جهان متحد شوید!

زنده باد سوسیالیسم- زنده باد آزادی!

کمیته‌ی خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۷ دسامبر ۲۰۱۹

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.