ما کارگریم

ما کارگرانیم

تحریم شدگان

کار

نان

آزادی

بترس از ما

ما بسیاریم

در نبرد طبقاتی خویش

دنیایی با ماست

دنیائی از کارگران

استثمار شدگان

اما آگاهان

و بی گمان فاتحان فرداییم

شعله‌های سوزانیم

بگذارید خشم خیابان

کارگران را فرا خواند

برای آخرین پیکار

با پرچم انقلاب زنان

با شعار زن زندگی آزادی

حکومت شورایی

 

سیاهکوه

POST A COMMENT.