مارکس و انگلس: مانیفست حزب کمونیست

نوشته شده در دسامبر ۱۸۴۷ و متن اصلی به زبان آلمانی ژانویه ۱۸۴۸. در فوریه ۱۸۴۷ در لندن نخستین بار به صورت جزوه‌ای به طبع رسید.

POST A COMMENT.