مارکس و انگلس: ایدئولوژی آلمانی

تاکنون همیشه انسان ها به ساختن عقاید نادرستی درباره خود، درباره آن چه که هستند و آن چه باید باشند، پرداخته اند. آن ها روابط خود را مطابق با عقایدشان درباره خدا، درباره انسان عادی و غیره تنظیم کرده اند. محصولات اذهان شان، از کنترل شان خارج شده است…

POST A COMMENT.