لنین: وظایف انقلاب

روسیه کشوری است خرده‌‌بورژوازی زیرا اکثریت عظیم اهالی متعلق به این طبقه است. نوسان این طبقه بین بورژوازی و پرولتاریا ناگزیر است. فقط در صورت ملحق شدن این طبقه به پرولتاریا است که پیروزی انقلاب، امر صلح، آزادی و زمین‌دار شدن رنجبران به سهولت، با مسالمت، سریع و راحت تأمین خواهد شد…

POST A COMMENT.