لنین: نقض وحدت در پرده فریادهای وحدت‌طلبی

مسایل جنبش معاصر کارگری از بسیاری لحاظ مسایلی دردناک است به خصوص برای نمایندگان دیروز این جنبش (یعنی نمایندگان آن مرحله تاریخی که تازه به پایان رسیده است). از جمله مسایلی که به این قسمت مربوط می‌شود مقدم بر هر چیز مسایل به اصطلاح فراکسیونیسم، انشعاب و غیره است…

POST A COMMENT.