لنین: درباره انقلاب ما

در این روزها یادداشت های سوخانف را درباره انقلاب ورق می زدم. به ویژه خشک مغزی دمکرات های خرده بورژوای ما و نیز کلیه قهرمانان نترناسیونال دوم به چشم می زند. اینها صرفنظر از این که فوق العاده ترسو هسند و حتا بهترینشان وقتی صحبت از کوچکترین انحراف از نمونه آلمانی (سوسیالیسم) در میان باشد غذایی غیر از قیود و شرایی ندارند،…

POST A COMMENT.