فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) در ایران: به کمک سیل زده گان بشتابیم

سیزده روز از آغاز سیل ویرانگر در ایران میگذرد. سیلی که تا کنون جان بیش از ۶۰ نفر از مردم را گرفته ؛ تعدادی ناپدید شده اند و هزاران خانواده را بی خانمان و از هستی و دارایی ساقط کرده است. سیل احشام ، گاو و گوسفند و مرغ و طیور بیشماری را در کام خود فرو برد. صدهاهزار هکتار اراضی کشاورزی و باغات و کشت صیفی و سبزی روستائیان و کشاورزان محروم را ویران و در گل و لای فرو برد . به زیر ساختها، جاده ها و تاسیسات آب، برق ، گاز  و کارگاه و کارخانه هایی که در مسیر سیل بودند آسیب فراوانی وارد شد .
امروز به درستی زندگی هزاران هزار از مردم سیل زده روی هوا است. ابعاد و خسارات ویرانی سیل چنان زیاد است که هرگز قابل برآورد نخواهد بود . رژیم روبه اضمحلال و مفلس سرمایه داری جمهوری اسلامی مثل همیشه و پیشاپیش به دروغ متوصل شده ، در حالیکه سیل همچنان  در جریان است و مردم را تهدید میکند ، بی شرمانه صحبت از برآورد خسارات و جبران آن می کند! خامنه ای می گوید که خسارات باید جبران شود و می شود! رژیمی که از عهده مطالبات کارگران و زحمتکشان درمانده است و مردم مالباخته در شهرها و در خیابان ها شعار می دهند “دولت ورشکسته_رو پول ما نشسته” وعده سر خرمن می دهد .
جمهوری اسلامی و سیل ویرانگر دست در دست هم  جان و هستی مردم را مورد حمله قرار می دهند. طی این چند دهه جمهوری اسلامی در اجرای سیاست ضد انقلابی و ضد انسانی سرمایه داری جهانی چیزی کم نگذاشت ، از کوه خواری ، جنگل خواری ، دره و شوره زار خواری و تخریب بی رویه و غارتگرانه طبیعت و محیط زیست بگیر تا اعدام ، زندان و متواری و آواره کردن فعالان محیط زیست در کشورهای دیگر هیچ ابائی نداشته است.
سیل همچنان تا امروز از گلستان و آق قلا در شمال تا خوزستان و سوسنگرد در جنوب ، شهرها و روستاهارا در محاصره خود دارد . مردم جان بدر برده خانه و کاشانه خود را رها کرده و در کنجی بدون داشتن هیچ امکان زیستی سرگردان و آواره هستند . اگر نوع دوستی و یاری کردن مردم نسبت به همدیگر نبود تلفات جانی و خسارات مالی افزون بر این بود . رژیم  رو به زوال جمهوری اسلامی وظیفه خود را در دادن اطلاعیه های خشک و خالی خلاصه کرد . این توده های مردم و نیروهای فعال اجتماعی هستند که باید با احساس همدردی مشترک به هم نوعان مصیبت زده خود که گرفتار سیل اند یاری رسانند  و در عمل نشان بدهند که صف مردم از رژیم ضد مردمی اسلامی جداست .
ما توده های مردم و کلیه نیروهای مردمی وفعالان اجتماعی اعم از فعالان کارگری ، فعالان دانشجویی ، زنان و فعالان محیط زیست  را فرا میخوانیم به حمایت از مردم سیل زده و زخم خورده از رژیم برخیزند ، در یک مشارکت و سعی عمومی و آگاهانه است که می توانیم بار مشکلات مردم سیل زده را کاهش دهیم و در مسیر سرنگونی رژیم حاکم ، به حرکت های اجتماعی علیه آن شتاب بدهیم.

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) در ایران
۹۸/۱/۱۴
کار، نان، آزادی ، حکومت شورائی

POST A COMMENT.