فرانکفورت: فراخوان به اکسیون برای آزادی کارگران دربند

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کارگر زندانی آزاد باید گردد

فراخوان به شرکت در اکسیون جهانی در روز 20 آوریل

اعتراض به دستگیری و حکم زندان برای فعالان کارگری در ایران

شنبه، ساعت 15 تا 18 در فرانکفورت، هاوپت واخه

فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – فرانکفورت

POST A COMMENT.