فراخوان به شرکت در راهپیمایی و تظاهرات اول مه، روز جهانی کارگر در مونترآل

به مناسبت روز جهانی کارگر و در اعتراض به نظام نابرابر سرمایه داری ، تظاهراتی از سوی کارگران، نیروهای چپ و کمونیستی و جریانات ضد کاپیتالیستی  و حامیان طبقه کارگر در شهر مونترآل برگزار خواهد شد. همگام و استوار با  زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در این مارش باشکوه شرکت می کنیم.

اول ماه مه، روزاعتراض و مبارزه مشترک کارگران سراسر جهان، از طریق راهپیمایی، تظاهرات و گردهم‌آئی توده‌ای‌ست، دراین اعتراضات فعالانه شرکت کنیم.

زمان و مکان آغاز  تظاهرات : پنجشنبه ١ مه ساعت ۶ بعد از ظهر

Parc des Faubourgs

(coin de Lorimier et Ontario, Métro Papineau)

اتحاد چپ ایرانیان درخارج از کشور-  واحد مونترآل

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- مونترآل

POST A COMMENT.