فراخوان به تظاهرات

رفقا و  مردم شریف و آزاده

این روزها همزمان با تحولات پرشور انقلابی مردم ایران که از زمان اعتراف حکومت تبهکار و جنایت پیشه جمهوری اسلامی به انهدام هواپیمای اوکراینی سراسر کشور را فراگرفته ضمن همدردی با بازماندگان و خانواده‌های که عزیزان خود را در جریان ساقط کردن هواپیما از دست داده‌اند و در همراهی با دانشجویان، کارگران، معلمان، و مردم جان به لب رسیده‌ای که اراده کرده‌اند حکومت جانیان و تبهکاران را به زیر کشند. ما فعالین سازمان فدائیان  اقلیت سوئد از ساعت ۲ بعد از ظهر همراه با سایر نیروهای چپ و کمونیست در روز شنبه ۱۸ ژانویه مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی در استکهلم دست به تظاهرات خواهیم زد  و از مردم شریف مبارز و آزاده نیز می‌خواهیم که در این آکسیون اعتراضی مشارکت کنند.

گسترده باد مبارزات کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی جمهوری اسلامی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان اقلیت سوئد

 ۱۵ ژانویه

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

POST A COMMENT.