فراخوان آکسیون ۱۴ ژانویه ساعت ۱۳:۳۰ در کپنهاک

فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک

آکسیون برای حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان، علیه صدور احکام اعدام،

 آزادی فوری زندانیان سیاسی و همه دستگیرشدگان اخیر

روز شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۳ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰

مرکز شهر کپنهاک – میدان Kultorvet

زنده‌باد سوسیالیسم

POST A COMMENT.