طبقه کارگر و برگزاری اول ماه مه در ایران

کارگران ایران امسال در شرایط ویژه‌ای به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر رفتند. در آغاز، خانه کارگر از وزارت کشور اجازه خواست که کارگران در روز یازده اردیبهشت، به سمت وزارت کار راه‌پیمایی کنند و تضمین داده بود که با مراقبت و اعمال کنترل این نهاد، راه‌پیمایی کارگران در کمال آرامش برگزار شود. رژیم که می‌دانست خانه کارگر در میان کارگران فاقد اعتبار و نفوذ تعیین‌کننده است و اکثریت کارگران به این نهاد، مطلقا بی‌اعتماد هستند، بدیهی بود که نسبت به قدرت کنترل‌کننده این نهاد تردید کند و تضمین‌های توخالی سران آن را به هیچ گیرد…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.