شنبه به تاریخ ۱۲ ماه آگوست، آکسیونی اعتراضی علیه اعدام زندانیان سیاسی در دههٔ ۶۰ که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، برگزار شد

این میتینگ که به فراخوان شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه _هامبورگ بود در بانهوف آلتونا در شهر هامبورگ، با حضور جریانات  مختلف سیاسی به پیش رفت. افراد مختلفی که به ایراد سخنرانی پرداختند، با محکوم کردن جنایتهای جمهوری اسلامی و اشاره به سیاستهای اعدام و شکنجه، زندان و…. بر ادامه دادن مبارزات انقلابی مردم ایران تاکید کردند.

سخنرانانی که از جانب شورا در این آکسیون صحبت کردند هم به فارسی و هم آلمانی، تنها راه نجات مردم ایران و به سرانجام رسیدن مبارزات مردم را سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار دولت سوسیالیستی دانستند.

همچنین نماینده حزب مارکسیست لنینیست آلمان  (MLPD) در مورد ارتباطات دولت امپریالیستی آلمان با جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف (فروش اسلحه، تجهیزات سرکوب، شنود و …) که هم به صورت رسمی و هم غیر رسمی در حال انجام است، اشاره کرد و همبستگی و مبارزه اینترناسیونال در سراسر جهان را یک امر ضروری دانست.

آکسیون با پخش سرودها و شعارهای انقلابی به پایان رسید.

POST A COMMENT.