شرکت فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) روز شنبه ۳۰ نوامبر در تجمع ایرانیان مقیم مونترآل درهمبستگی با جنبش توفنده آبان ماه ٩٨ مردم ایران و در حمایت از اسیران دربند

POST A COMMENT.