زنده باد همبستگی بین المللی کارگران با شعار کار نان آزادی – اول ماه مه را گرامی میداریم

کارگران مبارز

امروز طبقه گارگر ایران در شرایطی اول ماه مه را برگزار و همبستگی خود را با کارگران جهان اعلام میکند که تحت یوغ رژیمی بس ارتجاعی، در معرض شدیدترین و بیرحمانه ترین استثمار و فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بیشترین فشار را بر گرده این طبقه وارد آورده است.

توقف فعالیتهای اقتصادی و تعطیلی کارخانه ها ، میلیونها کارگر را از تامین حداقل معشیت محروم نموده است. صاحبان سرمایه گروه گروه کارگران را به بیرون از کارخانه پرتاب می کنند و هر روز بر تعداد میلیونی بیکاران افزوده میشود . هر کارگر پیشرو و فعال جنبش اعتراضی کارگران به خاطر مطالبات صنفی و سیاسی برحق خود و دفاع از حقوق کارگران سرکوب و بازداشت و زندانی میشود.

اما این اقدامات سرکوب گرانه، تأثیری بر اراده کارگران به ادامه مبارزه نداشته است. به رغم احضارها، بازداشت ها و محاکمات پی در پی فعالان اعتصاب و کارگران پیشرو، کارگران دراشکال مختلفی ازاعتراض مانند اعتصاب و تجمع و راه پیمائی به مبارزه ادامه داده اند. ما کارگران با صدایی رسا و عزمی راسخ با شعار کار نان آزادی تا استقرار حکومت شورایی به مبارزه خود علیه حکومت سرمایه داران ادامه خواهیم داد.

رفقای کارگر

اکنون که ناقوس انقلاب به صدا در آمده ، بذر آگاهی در میان کارگران به گُل نشسته و اشتیاق کارگران آگاه و مبارز به سوی تشکلهای کارگری مشاهده میشود وظیفه کارگران آگاه و هسته های سرخ کارگری ‏ست که بر فعالیت های سازمان گرانه خود بیافزایند. کارگران اگاه و پیشرو، کمیته های مخفی اعتصاب را حتی به صورت محدود در هر کارگاه و کارخانه و در واحدهای بزرگ و استراتژیک ایجاد کنند و اعتصابات کارگری در این واحدها را سازمان دهند.

رفقای کارگر

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان(اقلیت) – داخل کشور، ضمن گرامی داشت اول ماه مه، این روز فرخنده را به تمامی کارگران و سازمان فداییان (اقلیت) تبریک گفته و بار دیگر تجدید عهد میکنیم که تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران و نابودی نظام سرمایه داری ، زیر پرچم سرخ کارگران به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.

زنده باد اول ماه مه

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه داری

فعالین و هواداران سازمان فدائیان(اقلیت)

اردیبهشت سال ۹۷

 

POST A COMMENT.