زندانی سیاسی آزاد باید گردد

logoخطر مرگ جان صدها تن از بازداشت شدگان رویدادهای اخیر را تهدید می کند. شمار زیادی از دستگیر شدگان، به مراکز نامعلومی منتقل شده اند که هنوزهیچ گونه اطلاعی از سرنوشت آن ها در دست نیست. هزاران خانواده، که فرزندان و بستگانشان، در اعتراضات و تظاهرات خیابانی دستگیر شده اند، هیچ خبری از عزیزان خود ندارند و نمی دانند که آن ها کجا هستند، درچه مکانی نگهداری می شوند و آیادر قید حیات اند و یا به دست جلادان رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند؟

خبرهایی که هر روزه اززندان های اوین، کهریزک، گوهردشت و دیگر زندان های مخوف رژیم به بیرون درز می کند، حاکی ازآن است که مزدوران اطلاعاتی و شکنجه گر، زندانیان را به قصد کشت شکنجه میکنند وتا کنون نیز چندین نفررا ، در زیر شکنجه به قتل رسانده اند، که نام تعدادی ازآنان، از جمله، محمد کامرانی، امیرجوادی، ترانه موسوی، سهراب اعرابی، محسن روح الامینی ، در سایت های اینترنتی نیز اعلام شده است. زندان کهریزک به کشتارگاه جوانان و معترضین تبدیل شده است. براساس گزارشی که توسط یکی از رها یافته گان ازاین زندان،انتشار یافته است، شمار زیادی ازبازداشت شدگان را آنقدر شکنجه کرده اند، که خون استفراغ نموده ویا به کلی بیهوش شده و به حالت اغماء افتاده اند. از دویست نفری که دریکی از بندهای این زندان، رویهم تلمبارشده و حتا امکان نفس کشیدن نداشته اند، حداقل شش نفر درفاصله ۱۸ تیر تا ۶ مرداد، در زیر شکنجه به قتل رسیده اند !

شکنجه های فجیع و وحشیانه زندانیان سیاسی، به قتل رساندن آنان در زیر شکنجه ، خانواده های بازداشت شدگان را ، که رژیم عامدانه آنان را در بی خبری نگاه داشته ، به شدت نگران ساخته است. صدها تن از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی ، که خبری ازعزیزان خویش ندارند و شدیداً نگران جان و سلامتی آنان هستند، هرروزه دربرابرزندان اوین و دادگاه انقلاب دست به تجمع می زنند. امروز نیز بیش از۱۵۰ نفر ازخانواده ها درمقابل درب دژبانی زندان اوین، و حدود ۱۰۰ نفر ، درمقابل دادگاه انقلاب، دست به تجمع زدند و خواستاراطلاع از وضعیت عزیزان خود وآزادی آنان شدند.

مردم مبارز ایران!

پایه های حکومت اسلامی به شدت سست ولرزان شده است . هر چقدرخطرسقوط رژیم و سرکردگان خون ریز آن ، نزدیک تر می شود، دستگاه حکومتی وسران آدمکش آن نیزبرشدت اقدامات سرکوبگرانه و قتل وکشتارمردم می افزایند و شمار بیشتری از مخالفین و آزادیخواهان را به قتل می رسانند. هم اکنون نیز جان بسیاری از باز داشت شدگان و زندانیان سیاسی، در معرض خطر جدی قرار دارد. نباید بگذاریم بیش ازاین ، خون جوانان، به دست ضحاکان زمان بر زمین ریخته شود. باید به حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی برخیزیم، ودست در دست آنان، مصرانه خواستارآزادی بیدرنگ و بی قید و شرط بازداشت شدگان رویدادهای اخیر و همه ی زندانیان سیاسی شویم! زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

زنده بادآزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۶ مرداد ۱۳۸۸

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

POST A COMMENT.