دیکتاتوری و تبلیغ مسلحانه (قهر)

از آنجا که بحث پیرامون خط‌مشی گذشته سازمان همواره مورد توجه نیروهای مترقی و هواداران سازمان بوده‌است، از آنچه که گذشته و آثار بینان‌گذاران سازمان مورد تحریف اپورتونیست‌ها واقع شده است، در شرایط کنونی که سازمان مبارزه ایدئولوژیک همه جانبه‌ای را جهت دست‌یابی به یک برنامه‌ی واحد در راستای تشکیل حزب کمونیست آغاز نموده است، انتشار بیرونی نوشته‌ی حاضر می‌تواند بیش از بیش مورد استفاده و مطالعه‌ی کلیه نیروها و بویژه نیروهای هوادار قرار گیرد. یاد‌آور می‌شویم این تحلیل قبل از انشعاب اپورتونیست‌های موسوم به اکثریت تدوین شده بود و در مقطع برگزاری اولین کنگره سازمان در سری نوشته‌های درونی بود که مبانی عقیدتی ما را نسبت به گذشته سازمان روشن نموده است.

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

خرداد ۱۳۶۲

POST A COMMENT.