دمکراسی و سوسیالیسم از دیدگاه راه کارگر

شریه کار شماره‌های ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، مرداد، شهریور و مهر ماه ۱۳۶۷

طبقه کارگر در مبارزه خود علیه بورژوازی برای این که بتواند به اهداف طبقاتی و تاریخی‌اش جامه عمل پوشد، باید به مثابه یک طبقه مجزا از همه طبقات دیگر، در یک حزب واحد طبقاتی سازمان یابد و به مارکسیسم – لنینیسم مسلح گردد. اما طبقه کارگر نمی‌تواند به مثابه یک طبقه متشکل گردد، به منافع طبقاتی خود آگاهی یابد و اهداف سترگ خود را عملی سازد، مگر آن که شناخت صحیحی از ماهیت طبقاتی احزاب و سازمان‌هایی که هر یک منافع طبقاتی معینی را نمایندگی می‌کنند کسب کرده باشد…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.