دلیل گرانی های اخیرچیست؟

۱. ارزش هرچیز و کالایی بستگی به مقدار کاری است که برای بوجود آمدن وقابل مصرف شدن آن کالا، صرف شده است.

هرکالا به دوشکل ارزش دارد.ارزش حقیقی یا مصرفی وارزش مبادله ای.

 

۲.پول سندی است که معادل ارزش مقدارمعینی کار و انرژی است و ارزش مصرف ندارد وفقط ارزش آن برای مبادله است.

 

مثلا:

یک کیلو گوجه بخاطر اینکه میتواند دو نفر را سیر کند و ۳۰۰۰ کیلو کالری تولید کند ارزش مصرف ثابتی دارد.اما ارزش مبادله ایی همین گوجه بستگی به میزان فراوانی آن  ومقدار عرضه آن در بازار تغییرمیکند.

 

مثال۲ :یک سکه ۵گرمی طلا ارزش مصرف ندارد اما ارزش مبادله ایی آن امروز در بازار تهران مثلا معادل یک تن گوجه است چرا ؟ ارزش طلا بخاطر  مقدار کم موجود درطبیعت ومحدودبودن عرضه آن دربازاراست ومثلا اگرفردا معلوم شود ۸۰درصد کوه دماوند طلا است وروزانه ده تن آن وارد بازار شود بدلیل عرضه فراوان ،ارزش مبادله ایی آن کاهش میابد و روز بعد شما با یک سکه ۵ گرمی طلا فقط میتوانید ۵۰ کیلو گوجه بخرید.

 

برای همه کالا ها این فرمول صدق میکند اما برای توضیح مطلب،توجه ام بر روی کالاهایی است که ارزش مصرف نداشته وفقط ارزش مبادله ایی دارند.

 

پس:

ارزش مبادله ایی هرکالا بستگی کامل به میزان وحجم عرضه آن دربازار داشته ومتغیراست.

 

مثال۳.شما با صدهزار تومان میتوانید دربازار:۵ کیلوگوشت یا ۲۰ کیلو برنج بخرید.

حال اگر معلوم شود یک کارخانه درتهران روزانه هزار میلیارد تومان پول چاپ و روانه بازارمیکند،شما فردا باهمین صدهزارتومان فقط  میتوانید ۲ کیلوگوشت ویا۱۰کیلو برنج بخرید. ارزش مبادله ایی پول  بدلیل عرضه فراوان پائین میآید‌ (مثال کوه طلا)

 

به زبان ساده:

غارت پولهای مردم در موسسات مالی واعتراض شدیدوهر روزه آنان درسراسر کشور،باعث شد که حاکمان برای افشا نشدن اینکه این پولها چه شده وکجا رفته شروع بچاپ وتولید پول وپس دادن آن به مالباختگان کنند وبدین وسیله ارزش پایه پولی کشور(ریال)تخریب و ویران شود.یک قلم آن، پرداخت بدهی ۳۰ هزارمیلیاردتومانی موسسه ثامن الحجج باهمین پولهای چاپ شده بود.

 

ای مردم.ایها الناس.

 

بزرگترین دزدی از ثروت یک ملت توسط حاکمانشان درطول تاریخ جهان اتفاق افتاده،

غارتمان کردند بی شرف ها

بدبختمان کردند بی دین ومروت ها

 

مازیار- آذرماه ۹۷

POST A COMMENT.