در چهل و پنجمین سالروز حماسه سیاهکل مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را تشدید کنیم

گیرم که برسراین باغ بنشسته درکمین پرنده‌اید

پرواز را علامت ممنوع می‌زنید

با جوجه‌های بنشسته در آشیان چه می‌کنید؟

گیرم که می‌زنید

گیرم که می‌برید

گیرم که می‌کشید

با رویش ناگزیر جوانه‌ها چه می‌کنید؟

خسرو گلسرخی

در چهل و پنجمین سالروز حماسه سیاهکل مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را تشدید کنیم

کارگران، زحمت‌کشان و روشنفکران انقلابی

نورزده بهمن ۱۳۴۹ روزی است که گروهی از انقلابیون کمونیست به نام فدائی، نبردی حماسی و افتخار آفرین علیه رژیم سلطنتی حاکم بر ایران را اغاز نمودند ودر یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ ایران پرچم مبارزه آشتی ناپذیر علیه نظام سرمایه داری و پاسداران آن را به اهتزاز در اوردند. این رفقا با نبرد حماسی خود درسیاهکل، سازمانی را پایه گذاشتند که اهداف و آرمان‌های آن، جدا از اهداف و آرمان‌های سوسیالیستی طبقه کارگر، بر انداختن هر گونه ستم و استثمار و محو طبقات نبوده است.

 کارگران و زحمت‌کشان

علیرغم تمامی سرکوب‌ها، کشتارها و جنایات بی شماری که رژیم شاه و جمهوری اسلامی علیه فدائیان و کارگران و زحمت‌کشان اعمال نموده‌اند، مبارزه در راه آرمان‌های سوسیالیستی طبقه کارگر، همچنین اعتصابات کارگران و مبارزات توده‌های مردم در اشکال مختلف ادامه داشته است. روحیهٔ انقلابی و مبارزه جویانه، مقاومت و ایستادگی توده‌های زحمتکش مردم در مقابل نظم ستمگرانه حاکم و فجایع آن و تلاش برای تغییر وضعیت موجود، قابل تحسین وچشمگیر بوده است. این مبارزات بویژه اعتصابات روبه گسترش کارگران اکنون به مرحله ای رسیده است که رژیم بحران زدهٔ جمهوری اسلامی را با چالشی ژرف روبرو ساخته است. کارگران و زحمتکشان بپاخاسته اند تا مطالبات و اهداف خود را که با سرنگونی رژیم سلطنتی متحقق نشده، اینبار با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی عملی سازند و جمهوری اسلامی قادرنیست دربرابر این مبارزات سدّی ایجاد کند. نه تشدید سرکوب و خفقان کارساز است، نه عوام فریبی طرفداران روحانی و خامنه ای برای نجات رژیم. مبارزات کارگران و زحمتکشان که روز به روز در حال رشد و گسترش است، نوید بخش اعتلاء بیشتر جنبش طبقاتی کارگران وجنبش انقلابی است. آنکه می‌گفت حرکت مرد در این وادی خاموش سیاه برود شرم کند.

 کارگران و زحمت‌کشان

در سالگرد نبرد حماسی سیاهکل، ما جمعی از کارگران هوادار فدائیان (اقلیت) تمامی کارگران و زحمت‌کشان وستم دیدگان را فرا می‌خوانیم که مبارزه خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به دست گرفتن سرنوشت خود از طریق حکومت شورایی تشدید کنند. ما به سهم خود در این زمینه تلاش خواهیم کرد و اعتقاد راسخ داریم بدون یک طبقه کارگر آگاه و متشکل تحقق اهداف و آرمان‌های سوسیالیستی ممکن نیست.

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

جاودان باد یاد و خاطره رفقای سیاهکل

هسته مقاومت رفیق بهروز دهقانی

    بهمن ۱۳۹۴

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.