اکسیون زنجیره‌ای سراسری حامیان هفت تپه، از آتن تا ونکوور، در شهر ونکوور برگزار شد

در بعد ازظهر روز جمعه ۲۰ سپتامبر، اکسیون اعتراضی علیه احکام فاشیستی رژیم سرمایه و مذهب در ایران نسبت به کارگران و فعالین کارگری و نیز در پیوند با اعتراضات سراسری و زنجیره‌ای از آتن تا ونکوور، در مرکز ونکوور و در یکی از مراکز پر رفت و آمد این شهر برگزار گردید.

این اکسیون که توسط “کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران- ونکوور ” تدارک دیده شده بود، شرکت کنندگان با در دست داشتن پوسترهای بزرگی از کارگران و فعالین کارگری، تصاویری از چهره‌ها و بدن خونین کارگران هپکو و  با سردادن شعارهای ضد رژیم جمهوری اسلامی، خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی کارگران و فعالین و خبرنگاران زندانی گشتند.

در این روز تنی چند از فعالین کارزار، به زبانهای انگلیسی و فارسی، وضعیت زندگی و معیشت اسفبار کارگران و زحمتکشان ایران و نیز  وضعیت کارگران زندانی در زندانهای نظام حاکم را برای شرکت کنندگان و خیل وسیع عابرین، تشریح نمودند.

در این اکسیون یکی از نمایندگان فعال فیلیپینی حاضر در اکسیون از طرف مهاجرین فیلیپین در ونکوور، صحبت کرد. وی ضمن دفاع از کارگران زندانی، عملکرد جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی را علیه کارگران ایران محکوم نمود.

در خاتمه، قطعنامه پایانی ، از آتن تا ونکوور توسط، یکی از فعالین کارگری و عضو کارزار خوانده و اکسیون پایان یافت.

در این حرکت اعتراضی فعالین سازمان  در ونکوور شرکت فعالی داشتند..

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون‌باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت(

۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹

POST A COMMENT.