در سوگ رفیق سعید سهرابی

با تاسف فراوان، رفیق سعید سهرابی، یکی از مبارزان کمونیست، انقلابی و وفادار به آرمان  طبقه کارگران از میان ما رفت. او با تحمل رنج و سختی های دوران بیماری، سر انجام در شامگاه دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ (۱۷ ژانویه ۲۰۲۲) قلب تپنده اش از حرکت باز ایستاد. رفیق سعید از جمله رفقایی بود که با رنج توده‌های زحمتکش آشنا بود، درد مردم را می شناخت و بر بستر آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی با درد و رنج آنان زندگی می کرد.

رفیق سعید سهرابی فعالیت سیاسی ومبارزاتی خود را با سازمان چریک های فدایی خلق ایران شروع کرد. او به هنگام انشعاب بزرگ سازمان در خرداد ۱۳۵۹ طی مرز بندی با جناح رفرمیست و ضد انقلابی اکثریت، به بخش اقلیت انقلابی سازمان پیوست. سعید سهرابی، در انجام وظایف سازمانی و مبارزاتی خود، رفیقی دقیق، سخت کوش و پیگیر بود. او با برخورداری از چنین خصایل انقلابی در شرایط دشوار بعد از وقایع ۳۰ خرداد ۶۰، تا اواخر پائیز ۶۲ تحت سخت ترین شرایط امنیتی و شدیدترین کنترل پلیسی، نشریه کار را در محل زندگی خود تکثیر و پخش می کرد.

رفیق سعید در سال ۶۴ مجبور به ترک کشور شد  و در انشعابات بعدی سازمان چریک های فدایی خلق ایران (اقلیت)، با هسته اقلیت رفت و تا پایان زندگی پر بارش، فعالیت سیاسی و مبارزاتی خود را در هسته اقلیت ادامه داد.

رفیق سعید در سال های بودن در استکهلم سوئد، نقش پر رنگی در تاسیس، سازماندهی و ادامه کاری “شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران – استکهلم” داشت و بی تردید نقش مبارزاتی او علیه جمهوری اسلامی و نظام سلطه و استثمار هرگز از یادها نخواهد رفت.

سازمان فدائیان (اقلیت)، از دست دادن رفیق سعید سهرابی عزیز را به رفقای هسته اقلیت، خانواده گرامی او و دیگر همرزمان و بستگان او تسلیت می گوید و خود را در اندوه فقدان این  رفیق مبارز شریک می داند.

یادش عزیز و خاطره اش گرامی باد!

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت )

۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ (۱۸ ژانویه ۲۰۲۲)

 کار، نان، آزادی – حکومت شورائی

POST A COMMENT.